Avtale og godkjenning for behandlingssteder

Du kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med det offentlige og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo.

For at et privat behandlingssted skal bli en del av ordningen fritt behandlingsvalg og for at du skal få dekket utgifter til behandling og undersøkelse der, må behandlingsstedet enten ha en avtale med den offentlige spesialisthelsetjenesten eller være godkjent av Helfo for den helsetjenesten du har behov for.

  • Private behandlingssteder kan inngå en avtale med et av de fire regionale helseforetakene om å tilby visse undersøkelser og behandlinger på vegne av det offentlige. Avtalene inngås etter en anbudsprosess. Et behandlingssted kan ha avtale med flere helseregioner og du trenger ikke bo i den regionen behandlingsstedet har avtale med.
  • Et privat behandlingssted kan få godkjenning fra Helfo til å tilby visse helsetjenester som det offentlige betaler for.  Behandlingsstedet må søke om å bli godkjent av Helfo og Helfo godkjenner søknaden etter visse kriterier.
  • Et privat behandlingssted kan både ha avtale med et helseforetak og ha en godkjenning fra Helfo samtidig.

Alle behandlingssteder er forpliktet til å levere forsvarlige helsetjenester og for deg som pasient spiller det i utgangspunktet ikke noen rolle om behandlingsstedet har en avtale eller en godkjenning. Du finner alle behandlingssteder du kan velge mellom i Velg behandlingssted.

Samtidig vil det være variasjon mellom tilbudene ved de ulike behandlingsstedene og ikke alle pasienter vil kunne få behandling alle steder. For eksempel kan det være begrensninger hvis du har en tilleggsdiagnose eller redusert helsetilstand.

Hvis du er i tvil om hva du skal velge eller ønsker råd og veiledning, ring Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Vurdering av henvisning og rett til helsehjelp

Offentlige behandlingssteder og mange private har rett til å vurdere henvisninger og tildele rett til nødvendig helsehjelp med en frist. Når for eksempel fastlegen henviser deg, må henvisningen sendes til et behandlingssted som kan vurdere om du har rett til helsehjelp.

I Velg behandlingssted kan du se hvilke behandlingssteder som kan tildele rett til helsehjelp.  Når du har fått rett til helsehjelp og en frist, kan du velge mellom alle behandlingsstedene i listen.

Kostnader ved valg av behandlingssted

Du betaler samme egenandel om du benytter et offentlig eller privat behandlingssted med avtale og godkjenning.

Du får dekket reiseutgifter til offentlig godkjent undersøkelse og behandling uavhengig av om behandlingsstedet er offentlig, privat med avtale eller privat med godkjenning. Du må betale en egenandel som varierer etter om stedet du reiser til er innenfor eller utenfor din egen helseregion.

Hvis du velger et privat behandlingssted som verken har avtale eller godkjenning, må du betale kostnadene for undersøkelse, behandling og reise selv.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 28. januar 2020