Nasjonalt kontaktpunkt for helsehjelp

Du kan motta helsehjelp i et annet EU/EØS-land og i ettertid søke om å få refundert utgiftene.

Mann med headsett.

EU/EØS-borgere kan velge fritt i hvilket EU/EØS-land de vil motta helsehjelp. De vil kunne få dekket utgifter til helsehjelpen fra sine trygdemyndigheter.

Norske borgere som vil reise ut

Norske borgere og andre personer med medlemskap i norsk folketrygd som har rett til å motta helsehjelp i Norge, kan velge å motta tilsvarende helsehjelp i et annet EU/EØS-land. Forutsetningen for å få utgiftene refundert er at det offentlige ville ha dekket utgiftene til helsehjelpen i Norge. Både helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5, tannhelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven er omfattet av denne ordningen.

Hvis du reiser til et annet EU/EØS-land og mottar helsehjelp, må du selv betale for helsehjelpen. Hvis vilkårene er oppfylt, kan du få refusjon fra Helfo i etterkant.

Refusjonen er begrenset til det beløpet tilsvarende helsetjeneste ville kostet det offentlige hvis helsetjenesten var mottatt i Norge. Reiseutgifter dekkes i liten grad. Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge.

Hvis du er vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (rettighetspasienter), kan du søke Helfo om forhåndstilsagn. Les mer om forhåndstilsagn på siden "Sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land".

Her er oversikt over hvilken helsehjelp pasienter kan søke om å få refundert utgiftene til.

EU/EØS-borgere som vil til Norge

Borgere fra andre EU/EØS-land kan velge å komme til Norge for å få behandling. Disse pasientene må selv betale for behandlingen og kan eventuelt søke om refusjon i sitt hjemland.

Her kan du lese mer om å være EU/EØS-borger som ønsker helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Nasjonalt kontaktpunkt

​Nasjonalt kontaktpunkt kan informere om hvilke regler som gjelder for refusjon for helsehjelp mottatt i utlandet, og videreformidle informasjon om andre lands nasjonale kontaktpunkter.

Nasjonalt kontaktpunkt i Norge kan også informere personer som ønsker å komme til Norge for å få helsehjelp her, og gi veiledning om det norske helsevesenet.

Nasjonalt kontaktpunkt

Helfo er Nasjonalt kontaktpunkt i Norge og blir betjent av Veiledning Helsenorge. Telefonnummer: +47 23 32 70 00

Telefontid: mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Nasjonalt kontaktpunkt for helsehjelp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 23. januar 2024 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/Nasjonalt-kontaktpunkt-for-helsehjelp/

Sist oppdatert tirsdag 23. januar 2024