Nasjonalt kontaktpunkt for helsehjelp

Pasienter kan motta helsehjelp i et annet EU/EØS-land, og i ettertid søke om å få refundert utgiftene.

Mann med headsett.

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Pasientrettighetsdirektivet, som trådte i kraft i EU i 2013, innebærer at pasienter kan ta med seg sine rettigheter til helsehjelp til andre EU/EØS-land. Forutsetningen for å få utgiftene refundert, er at helsehjelpen tilsvarer den helsehjelpen det offentlige ville ha dekket i Norge.

Pasienter kan med andre ord fritt velge i hvilket EU/EØS-land de vil motta helsehjelp.

Både helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5, tannhelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven er omfattet av denne ordningen.

Norske borgere som vil reise ut

​Norske borgere, og andre personer med medlemskap i norsk folketrygd, som er henvist til utredning eller behandling i Norge, kan motta helsehjelpen i et annet EU/EØS-land. De må selv betale for helsehjelpen. Dersom vilkårene er oppfylt, kan de få refusjon i etterkant.

Her er oversikt over hvilken helsehjelp pasienter kan søke om å få refundert utgiftene til.

Refusjonen er begrenset til det beløpet tilsvarende helsetjeneste ville kostet det offentlige dersom helsetjenesten var mottatt i Norge. Reiseutgifter dekkes i liten grad. Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge.

Rettighetspasienter – de som er vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten – kan søke om forhåndstilsagn.

EU/EØS-borgere som vil til Norge

Den nye ordningen innebærer også at borgere fra andre EU/EØS-land kan komme til Norge for å få behandling. Disse pasientene må selv betale for behandlingen, og kan eventuelt søke om refusjon i sitt hjemland.

Her kan du lese mer om å være EU/EØS-borger som ønsker helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Nasjonalt kontaktpunkt

​Nasjonalt kontaktpunkt kan informere om hvilke regler som gjelder for refusjon for helsehjelp mottatt i utlandet, og videreformidle informasjon om andre lands nasjonale kontaktpunkter.

Nasjonalt kontaktpunkt kan informere personer som ønsker å komme til Norge for å få helsehjelp her. De kan også gi veiledning om det norske helsevesenet.