Hvem betaler tannlegeregningen din?

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for frikort for helsetjenester. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har rett på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, kan du som hovedregel ikke få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden.

Tannbehandling for barn (0-18 år)

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis. Din lokale offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll. Som regel kommer første innkalling når barnet er tre år. Hvis barnet har tannhelseproblemer før det fyller tre år, kan du spørre helsesykepleier eller kontakte tannklinikken.

​Har du spørsmål om dekning av tannregulering, kan du lese mer på siden «Tannregulering til barn og unge».

Har du dårlig råd, og sliter med å kunne betale for en tannregulering, kan du søke NAV om støtte. Finn din tannklinikk på nettsidene til din fylkeskommune.​​​

Tannbehandling for unge voksne (19–26 år)

Når du er fra 19 til 26 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du kan ha rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født.

Fyller du fra 19 til 26 år i behandlingsåret, og går til den offentlige tannhelsetjenesten, må du betale 25 prosent av utgiftene selv. Det offentlige dekker de resterende 75 prosentene etter takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Disse rettighetene som du har som ung voksen, avhenger av at du henvender deg til den offentlige tannhelsetjenesten om behandling. De innebærer også at eventuell egenandel blir registrert med kun 25 prosent av godkjent egenandel i den automatiske frikortordningen, hvis behandlingen gir rett til stønad fra folketrygden. 

Det er den offentlige tannklinikken der du bor / oppholder deg, som kan gi deg informasjon om ordningene. Vær obs på at du ikke nødvendigvis blir kalt inn til undersøkelse. Du finner nærmeste tannklinikk på nettsidene til den fylkeskommunen hvor du bor / oppholder deg.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling(etter sosialtjenesteloven).

Tannbehandling for voksne

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv. Imidlertid finnes det noen tilstander/tilfeller der folketrygden, via Helfo, dekker deler av utgiftene til behandling.

For at du skal ha rett til stønad til tannbehandling, må behandleren din ha direkte oppgjør med Helfo. Du må forsikre deg om dette før undersøkelse og behandling starter. Behandleren har plikt til å informere deg som pasient dersom hun eller han ikke har direkte oppgjør med Helfo, slik at du får vite, før behandlingen starter, om du må betale hele regningen selv. Denne plikten følger av helsepersonelloven paragraf 6.

Med direkte oppgjør blir stønaden utbetalt til tannlegen, slik at du som pasient slipper å legge ut for den delen av behandlingen som dekkes av folketrygden.

Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo.

De 15 stønadspunktene er 

 1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på Helsenorge)
 2. leppe-kjeve-ganespalte
 3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve 
 6. periodontitt 
 7. tannutviklingsforstyrrelser 
 8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi) (Tannregulering til barn og unge kan du leser mer om her.)
 9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon eller erosjon 
 10. hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer 
 12. tannskader ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og behovet for tannbehandling må ha sammenheng med yrkesskaden)
 13. tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade 
 14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne 
 15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og pasienten er ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Du finner vilkårene knyttet til de ulike tilstandene i rundskriv til folketrygden § 5-6, § 5-6 a og § 5-25.

Godkjente egenandeler i forbindelse med sykdommer og anomalier i munn og kjeve (stønadspunkt 5) og behandling av marginal periodontitt og periimplantitt, (stønadspunkt 6), teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Din tannlege/tannpleier skal innrapportere godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo.

Helfo gir stønad etter fastsatte takster, men tannlegen/tannpleieren har fri prissetting og kan ta høyere pris enn det du får dekket av folketrygden. Hvis du lurer på om du har fått den stønaden du har krav på, kan du spørre tannlegen eller tannpleieren din. 

Tannhjelp på institusjon eller ved hjemmesykepleie 

Personer som mottar hjemmesykepleie eller er i institusjon i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Her kan du lese mer om dekning av utgifter til tannbehandling i EU/EØS.

Tannbehandling for eldre

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter.

Eldre som mottar hjemmesykepleie eller er i institusjon i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Tannbehandling for psykisk utviklingshemmede

For psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon er tannbehandling, med unntak av tannregulering, gratis i den offentlige tannhelsetjenesten.

Tannbehandling for andre grupper

Andre grupper som kan ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til tannbehandling:

Tannbehandling for personer med rusmiddelavhengighet

Personer med rusmiddelavhengighet kan ha rett til å få dekket utgifter til tannbehandling dersom de 

 • mottar personlig assistanse i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven
 • mottar avlastningstiltak for pårørende i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven
 • mottar legemiddelassistert rehabilitering i medhold av spesialisthelsetjenesteloven

Tannhelse for innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel får tilbud om tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Dette inkluderer ikke vederlagsfri kjeveortopedisk behandling.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).​

Narkose/lystgass ved tannbehandling

​​Noen har behov for narkose for å få utført tannbehandlingen. Før det tas avgjørelse om narkose vil det bli vurdert om tannbehandlingen kan gjennomføres ved hjelp av beroligende medisiner, lystgass eller psykologiske metoder. Lystgass er tilgjengelig på noen få offentlige og private tannklinikker.

Kostnader ved narkose under tannbehandling

For barn 0-18 år, personer med psykisk utviklingshemming og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, har fylkeskommunen plikt til å dekke kostnadene, også tannbehandling under narkose ved behov.

Tannlegen vurderer om du har behov for narkose. Tannbehandling under narkose gis på sykehus, og ventetiden kan være lang.

Når det gjelder voksne som ikke kommer inn under det offentlige tannhelsetilbudet eller andre ordninger, må de i utgangspunktet betale narkosebehandlingen selv, men her kan det være ulik praksis i fylkene.

Spørsmål kan rettes til den enkelte fylkestannlege. I noen fylker utføres tannbehandlingen på sykehus. Noen private tannklinikker tilbyr også narkose.

I noen tilfeller gir folketrygden økonomisk støtte til tannbehandling under narkose.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Hvem betaler tannlegeregningen din?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 5. juni 2024 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-din/

Sist oppdatert onsdag 5. juni 2024