Hva dekker ordinær stønad ved opphold i utlandet?

Som frivillig medlem av folketrygden med rett til såkalt ordinær stønad, kan du få dekket deler av utgiftene du har til ulike helsetjenester ved opphold i utlandet.

Smilende bestemor og barnebarn som holder om hverandre

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden hvis du skal oppholde deg i utlandet og medlemskapet ditt i folketrygden opphører. Les mer om frivillig medlemskap på nettsidene til NAV.

Dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene om ordinær stønad gjelder primært deg som er pensjonist og bor i land utenfor EU/EØS og Sveits. Du finner søknadsskjema på nettsiden «Pensjonister utenfor EU/EØS».

Stønaden gjelder hovedsakelig dekning av utgifter til helsetjenester utenfor EU/EØS-området. Det gjelder imidlertid egne regler for stønad til helsetjenester i visse EU/EØS-land. ​

Hva slags helseutgifter dekkes ved ordinær stønad?

Ambulansetransport

Du kan få full refusjon for faktiske utgifter ved nødvendig ambulansetransport i utlandet.

Sykehusopphold

Du kan få refusjon for faktiske utgifter, begrenset oppad til 4716 kroner (i 2024) per påbegynt døgn, ved nødvendig sykehusopphold i utlandet. Satsen, som fastsettes årlig av Stortinget, inkluderer medisiner, legehjelp og pleie som blir gitt under oppholdet på sykehuset. Sykehusutgifter som overstiger 4716 kroner per døgn får du ikke dekket.

Sykehusutgifter i 2023 kan dekkes etter følgende satser: Fra 1. januar til 30. juni 2023 var døgnsatsen maksimalt 4411 kroner. Fra 1. juli til 31. desember 2023 var døgnsatsen maksimalt 4517 kroner.

Stønaden ved sykehusopphold vil sjelden dekke de faktiske kostnadene du har. Helfo anbefaler derfor at du tegner en privat forsikring hvis du skal oppholde deg i utlandet.

Annen behandling mottatt på sykehus

For annen behandling mottatt på sykehus får du stønad etter fastsatte takster. Dette gjelder for poliklinisk behandling, dagkirurgi, prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier, og for radiologiske undersøkelser og behandling.

Du må sørge for å få dokumentasjon på hva slags behandling som er utført, og hvilke prøver som er tatt.

Takstene vil sjelden dekke de faktiske kostnadene du har.

Legehjelp

​Ved nødvendig legehjelp utenfor sykehus får du stønad etter følgende takster:

 
​Behandlingstype ​Hverdager ​Kvelder/helligdager
​Konsultasjon allmennlege ​30 kroner ​50 kroner
​Konsultasjon spesialist 45 kroner​ 80 kroner​
​Sykebesøk allmennlege 45 kroner​ ​80 kroner
​Sykebesøk spesialist 80 kroner​ 140 kroner​

Legemidler

Du kan få stønad til legemidler mottatt i utlandet  etter reglene i folketrygdloven § 5-14. Det betyr at du kan få stønad til legemidler som er omfattet av blåreseptordningen i Norge. Unntaksvis kan Helfo også dekke utgifter til medisiner som helseforetakene betaler for i Norge.

Du må vanligvis betale en egenandel når du får legemidler på blå resept. Utgiftene du har til legemidler, teller ikke med i opptjening til frikort.

Barn under 16 år og minstepensjonister skal ikke betale egenandel.

Ved krav om refusjon av legemidler, må du ha erklæring fra behandlende lege. Medisinens navn, virkestoff, legemidler du eventuelt har forsøkt tidligere, din diagnose, samt hvor lenge du skal bruke medisinen, må fremgå av legens erklæring.

Utgifter til legemidler (etter folketrygdloven § 5-14) for behandling av yrkesskade/yrkessykdom dekkes uten at det trekkes egenandel. Det må være årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behovet for helsetjenesten. Du må ha fått et vedtak om godkjent yrkesskade/yrkessykdom fra NAV.

Medisinsk forbruksmateriell

Du kan få stønad til medisinsk forbruksmateriell etter reglene i folketrygdloven § 5-14. Det betyr at du kan få stønad til medisinsk forbruksmateriell som er omfattet av blåreseptordningen i Norge. Produktene du kan få på blå resept må være oppført på Helfos produkt- og prisliste for den aktuelle tilstanden. Les mer om dette på nettsiden «Resepter».

Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til medisinsk forbruksmateriell gjennom den såkalte bidragsordningen. Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist. Les mer om dette på nettsiden «Betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler».

Utgifter til medisinsk forbruksmateriell (etter folketrygdloven § 5-14) for behandling av yrkesskade/yrkessykdom dekkes uten at det trekkes egenandel. Det må være årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behovet for helsetjenesten. Du må ha fått et vedtak om godkjent yrkesskade/yrkessykdom fra NAV.

Psykolog

Ved krav om stønad, må du ha en henvisning fra lege. Stønaden beregnes etter fastsatte takster.

Fysikalsk behandling

Du kan få stønad til fysikalsk behandling. Det er ikke lenger krav om henvisning fra lege. Behandlingen må være av vesentlig betydning for din sykdom og funksjonsevne. Stønaden beregnes etter fastsatte takster.

Utgiftene for behandling av yrkesskade dekkes etter honorartakst (refusjonstakst + egenandel). Det må være årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behovet for helsetjenesten. Du må ha fått et vedtak om godkjent yrkesskade/yrkessykdom fra NAV.

Kiropraktor

Ved nødvendig behandling hos kiropraktor, kan du få refundert 107 kroner (i 2024) for første konsultasjon, deretter 46 kroner (i 2024) for eventuelle videre behandlinger.

Tannbehandling

I Norge må de fleste over 20 år betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak for tannbehandling ved enkelte sykdomstilstander. I artikkelen «Hvem betaler tannlegeregningen din» kan du lese om disse.

Under ordinær stønad får barn og unge kun dekket tannbehandling som omfattes av disse sykdomstilstandene. Tannbehandling som i Norge er dekket av fylkeskommunen, dekkes ikke.

Stønaden fra folketrygden beregnes på forskjellig måte, avhengig av hvilken sykdomstilstand som ligger til grunn for tannbehandlingen. Utgifter dekkes etter samme takster som i Norge.

Utgiftene for behandling av yrkesskade dekkes etter honorartakst (refusjonstakst + egenandel). Det må være årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behovet for helsetjenesten. Du må ha fått et vedtak om godkjent yrkesskade/yrkessykdom fra NAV.

Kjeveortopedisk behandling

Utgifter til nødvendig kjeveortopedisk behandling (tannregulering) i utlandet dekkes etter de samme takster som i Norge. Du får ikke refusjon for «usynlig» tannregulering (for eksempel Invisalign), altså kjeveortopedisk behandling med gjennomsiktige og avtakbare skinner.

Du finner takstene i Helsedirektoratets «Takster for tannbehandling» punkt G.

Stønaden beregnes av Helfo på bakgrunn av behovet for behandling og eventuell søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon må dokumenteres med erklæring fra behandlende kjeveortoped, som bekrefter at søsken har hatt utgifter til kjeveortopedisk behandling.

I forbindelse med første søknad om refusjon, må behandlende kjeveortoped ha fylt ut følgende diagnoseskjema:

I tillegg skal det dokumenteres hvilken behandling som er utført. Behandlende kjeveortoped gjør dette ved å fylle ut følgende takstskjema:

Skjemaene sendes Helfo sammen med røntgenbilder, foto og behandlingsplan.

Vær oppmerksom på at behandlende kjeveortoped må fylle ut et nytt takstskjema ved hvert besøk. Disse sendes sammen med spesifiserte kvitteringer til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

Dersom kjeveortopedisk behandling er påbegynt i Norge, trenger Helfo en erklæring fra den norske kjeveortopeden på hvilken stønadsgruppe (40-100 prosent) pasienten tilhører.

Logoped

I enkelte tilfeller gis det støtte til behandling hos logoped eller audiopedagog. Du må ha henvisning fra lege

Logopedbehandling som i Norge er et kommunalt/fylkeskommunalt ansvar, gis det ikke refusjon for.

Infertilitetsbehandling

Du kan søke om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling tilsvarende hva du ville fått i Norge. Du og din partner må være ektefeller/registrerte partnere eller samboere for å få dekket deler av utgiftene, og dere må oppfylle vilkårene for behandling av barnløshet i bioteknologiloven.

Dere kan få dekket deler av utgiftene for inntil tre forsøk per barn. Helfo kan gi stønad til legemidler til bruk ved infertilitetsbehandling etter reglene i folketrygdloven § 5-22 (bidragsordningen).

Utgifter til oksygenbehandling

Du får full refusjon for faktiske utgifter.

Utgifter til dialysebehandling

Du får full refusjon for faktiske utgifter.

Reiseutgifter

Reiseutgifter i utlandet dekkes etter de samme regler som gjelder i Norge. Det betyr at når behandlingen er mottatt i utlandet, får du dekket reiseutgifter tilsvarende hva du ville fått dersom du hadde mottatt behandlingen i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

Dersom du vil søke om å få dekket reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med behandling og det ikke finnes et forsvarlig helsetilbud der du oppholder deg, må du få dette bekreftet fra lege på oppholdsstedet. Bekreftelsen må inneholde informasjon om at det er medisinsk nødvendig å reise til en annen by eller et annet land, samt hvor det nærmeste forsvarlige helsetilbudet finnes.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel. Egenandel per reise (hver vei) er 171 kroner (i 2024).

Oppholdsutgifter

Ved nødvendige utgifter til kost og losji i forbindelse med behandling borte fra hjemstedet, kan du få refusjon etter samme regler som i Norge. Satsene for kost og losji finner du her. Det en forutsetning at du får innvilget stønad til helsehjelpen og reiseutgiftene.

​Hva slags helseutgifter dekkes ikke ved ordinær stønad?

Du får ikke dekket utgifter til helsetjenester som i Norge dekkes av annet lovverk enn folketrygdloven mens du oppholder deg i utlandet.

Du får ikke dekket vaksiner, vanlig tannbehandling for barn, hjemmehjelp, sykehjem, rehabilitering, helsekontroller og annet (det gjelder tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesteloven).

Når du er medlem i folketrygden med rett til stønad, kan du ved sykdom reise til Norge og få dekket utgifter til helsetjenester på vanlig måte. Selve hjemreisen dekkes ikke.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Hva dekker ordinær stønad ved opphold i utlandet?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 11. mars 2024 [hentet søndag 21. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/hva-dekker-ordinar-stonad-ved-opphold-i-utlandet/

Sist oppdatert mandag 11. mars 2024