Egne regler for stønad til helsetjenester i visse EU-/EØS-land

Det gjelder egne regler for rett til dekning av utgifter til helsetjenester i enkelte EU-/EØS-land. Dette gjelder primært deg som er utsendt arbeidstaker, utsendt selvstendig næringsdrivende, student eller AFP-pensjonist.

Tre kvinner som ser i kameraet

1

Dine rettigheter

Det gjelder egne regler for rett til dekning av utgifter til helsetjenester i enkelte EU/EØS-land. Dette gjelder i Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Ungarn.

Ordningen gjelder primært deg som er utsendt arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student eller AFP-pensjonist i et av disse landene. Vær klar over at du må ha beholdt ditt medlemskap i den norske folketrygden for å ha rettigheter under oppholdet.

I tillegg til å benytte deg av det offentlige helsevesenet kan du velge å benytte deg av privat helsevesen og søke Helfo om refusjon i ettertid. Du må selv finne et behandlingssted.

Du vil kunne få helsetjenester i det offentlige hvis du har fått et rettighetsdokument fra Helfo. Da må du bare betale de samme egenandelene som landets øvrige innbyggere.

Les mer om dine rettigheter her:

Eksempel

Karl er norsk og utsendt arbeidstaker til den norske ambassaden i Budapest. Mens han er i Ungarn, trenger han en galleblæreoperasjon. Han ønsker å benytte seg av det private helsevesenet. Karl oppsøker et privatsykehus i Budapest. Sykehuset inngår avtale med Karl om behandling der.

2

Hva kan du få dekket?

Hvis du oppfyller alle vilkårene for refusjon, vil du få refundert hele eller deler av utleggene dine.

Hvor mye du vil få dekket, avhenger av om du har rett til utvidet eller ordinær stønad.

Utsendte arbeidstakere, utsendte selvstendig næringsdrivende og studenter kan ha rett til utvidet stønad. AFP-pensjonister kan ha rett til ordinær stønad.

Eksempel

Karl har rett til å få dekket sine utgifter i forbindelse med galleblæreoperasjonen. Sykehusutgiftene dekkes fullt ut.

3

Husk dokumentasjon

Husk å sikre deg nødvendig dokumentasjon.

Når behandlingen er utført, må du sørge for å ta med deg

  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • original, spesifisert faktura
  • kvittering eller annen dokumentasjon som viser at utgiften er betalt

I tillegg kan du bli bedt om å legge frem annen dokumentasjon som viser for eksempel tilknytning til Norge eller aktivitet i oppholdslandet.

Vær oppmerksom på at du som er AFP-pensjonist med frivillig medlemskap også kan ha rett til stønad etter reglene om planlagt behandling i et annet EU/EØS-land. Da gjelder egne dokumentasjonskrav. Se oversikt over hvilke helsetjenester du kan ha rett til å få dekket utgifter til.

Eksempel

Når Karl skrives ut av sykehuset, sørger han for å få med seg dokumentasjon på behandlingen han har mottatt og kvittering.

4

Reiseutgifter

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått hvis behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette kravskjemaet:

Send kravskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo kravet om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Karl studerer i Szeged, men ønsker å få utført behandlingen på et privatsykehus i Budapest. Ettersom det er et privatsykehus i Szeged som tilbyr galleblæreoperasjon, vil han ikke få reiseutgiftene til Budapest dekket.

5

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Du må søke innen 6 måneder.

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn et papirskjema.

AFP-pensjonister skal fylle ut og sende inn dette skjemaet

Andre grupper skal fylle ut og sende inn dette skjemaet

Send søknadsskjema sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Karl sender digital søknad med dokumentasjon på utførte behandlinger samt kvitteringer, og han mottar refusjon fra Helfo.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Egne regler for stønad til helsetjenester i visse EU-/EØS-land. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/egne-regler-for-helsetjenester-i-visse-eu-eos-land/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023