Andres innsyn i din pasientjournal

Journalopplysninger er underlagt taushetsplikt. Helsepersonell som behandler deg dokumenterer dette i journalen. Andre behandlere kan få tilgang til opplysninger om deg dersom de har behov for det. Dette er strengt regulert.

eldre mann som stirrer på pc på et skrivebord, sett fra siden

Hvem kan se opplysningene i pasientjournalen din?

Helsepersonell som gir deg behandling

Journalen er behandlers arbeidsverktøy der behandlingen dokumenteres. Tilgang til journalopplysninger om deg er basert på behov og strengt regulert. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt.

Du kan sperre tilgang til journalinformasjon for enkelte behandlere. Hvis helsepersonell ikke får tilgang til relevante opplysninger om deg, for eksempel i en akuttsituasjon, kan dette få konsekvenser for din behandling. Bare noen få personer kan åpne en sperret journal, og det betyr at behandlingen kan bli forsinket.

Hvis du har sperret alle journaldokument for ett eller flere helsepersonell, vil ingen dokumenter være tilgjengelig i kjernejournal for helsepersonell utenfor sykehuset, som for eksempel fastlege eller legevakt. Les mer om dokumentdeling via kjernejournal her.

Via tilgangsloggen kan du se hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din fra Helse Nord, Helse Vest eller Helse Sør-Øst.

Nærmeste pårørende

Dine nærmeste pårørende skal få innsyn i din pasientjournal hvis du samtykker til det eller forholdene tilsier det, for eksempel hvis du er bevisstløs. Foreldre til barn under 16 år har i utgangspunktet rett til å få se barnets journal, men det finnes unntak fra dette.

Nærmeste pårørende har innsynsrett i en avdød pasients journal, så fremt ikke særlige grunner taler mot det. Digitalt innsyn i avdøde personers journaler er ikke tilgjengelig. Kontakt helseforetaket det gjelder.

Andre, via fullmakt

Du kan også gi andre fullmakt til å få innsyn i din pasientjournal, eller du kan få innsyn i deres pasientjournal via fullmakt.

Sjekk hvem som har hatt innsyn i din pasientjournal

Tilgangsloggen viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din, og hvilke dokumenter som er åpnet.

Du kan reservere deg mot digital visning

Pasientjournalen på helsenorge.no er et tilbud til dem som ønsker det. Det kan være at du ønsker at pasientjournalen din ikke skal være tilgjengelig på Helsenorge, for eksempel hvis det er flere enn deg selv som har tilgang til din BankID eller annen innloggingsinformasjon.

Du har fortsatt rett til innsyn i din egen journal, selv om du ikke ønsker at det skal skje via Helsenorge.

Slik reserverer du deg mot digital visning på Helsenorge

Du kan reservere deg mot digital visning på helsenorge.no ved å endre personverninnstillingene i profilen din på Helsenorge, eller ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Du kan gjenopprette tilgangen på samme måte, med samme skjema.

For voksne:

For barn under 12 år:

På helsenorge.no kan du få fjernet eller gjenopprettet tilgangen for barn under 12 år som du har foreldreansvar for ved å endre profilinnstillingene for dem. Du kan også fylle ut og sende inn dette skjemaet:

Hvis du angrer på at du reserverte deg mot digital visning

Hvis du angrer eller ombestemmer deg kan du få gjenåpnet tilgangen ved å benytte skjemaene ovenfor.

Sperre journalen for helsepersonell

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den, må du ta kontakt med det sykehuset du fikk behandling ved. Fyll ut og send inn dette skjemaet:

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst tilbyr digitalt skjema for å sperre journal unntatt:

  • Lovisenberg Diakonale sykehus
  • Diakonhjemmet sykehus
  • Revmatismesykehuset
  • Betanien Hospital Skien
  • Martina Hansens Hospital

Hvis du ikke kan kontakte sykehuset med digitalt skjema, kan du sende brev til sykehuset det gjelder

Logg over innsyn i journal

Du kan få digital tilgang til loggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Det kan være mange grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen, og de fleste vises digitalt.

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert han eller hun har åpnet noen av dokumentene i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Ikke alle oppslag gjøres av mennesker

Noen ganger vil også automatiske oppslag vises i loggen. Dette er ikke oppslag som er gjort av en person, men av ulike datasystemer i helsetjenesten som overfører informasjon seg imellom. Det vil da ikke stå et personnavn, men for eksempel «Integrasjonsbruker» i navnefeltet.

Spørsmål eller melde urettmessig innsyn

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder.

Kontaktinformasjon finner du her:

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for helsenorge.no, ta kontakt med Veiledning for helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Veiledningstjenesten er betjent mandag til fredag fra 08:00 til 15:30.