Se pasientjournalen din fra Helse Sør-Øst

Har du vært til behandling ved sykehus, har du en pasientjournal derfra som inneholder dokumenter om behandlingen din. Er du over 16 år kan du logge deg inn på helsenorge.no og få tilgang til å lese deler av journalen din på nett.

Mann meg skjegg ser på telefon

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der.

Foreldre til barn under 16 år får ikke digitalt innsyn i barnets pasientjournal, men kan få tilsendt papirkopi av journalen ved å ta kontakt med foretaket. Du kan også sende inn et digitalt skjema der du ber om utskrift av pasientjournalen.

Slik får du innsyn

Det er flere måter å få se pasientjournalen din på:

Digitalt innsyn på helsenorge.no

Den enkleste og raskeste måten å få innsyn i deler av pasientjournalen din på, er ved å logge inn på helsenorge.no. I dag kan du se et utvalg journaldokumenter fra:

Journalen din vises og lages når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Fullmakt

Har du fullmakt, kan du også få innsyn i pasientjournalen til den eller de du representerer. På samme måte kan andre som representerer deg få innsyn i din pasientjournal på helsenorge.no.

Hva kan du se i den digitale pasientjournalen?

Fra disse sykehusene får du digitalt innsyn i et utvalg dokumenter som er nyere enn:

 • Akershus universitetssykehus, Betanien Hospital Skien, Revmatismesykehuset, Sunnaas sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sørlandet sykehus og Vestre Viken: 15.10.2018
 • Oslo universitetssykehus: Epikriser, polikliniske notat og sammenfatninger: 01.01.2013. Øvrige dokumenter fra 01.04.2016.
 • Sykehuset Østfold: Epikriser og brev fra 18.10.2015. Øvrige dokumenter fra 15.10.2018.
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus: 01.04.2019

Fra Lovisenberg Diakonale Sykehus kan du etter 12.01.2021 få logg over de som har behandlet din journal siden 01.04.2019. For de øvrige sykehusene over er datoen 15.10.2018.

Kontakt sykehuset med digitale skjema

Pasientjournalen din kan inneholde dokumenter som ikke kan vises digitalt. Noen av disse kan være tilgjengelige på papir.

Vil du ha mer informasjon enn den digitale tjenesten kan tilby, eller melde om feil kan du:

Merk at disse sykehusene i Helse Sør-Øst ikke tilbyr digitale skjema:

Hva ser du ikke i den digitale pasientjournalen?

Den digitale pasientjournalen er en tjeneste som tilbyr enkelt og raskt innsyn, men gir deg ikke fullstendig innsyn i pasientjournalen din.

Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:

 • Dokumenter fra før pasienten fylte 16 år vil ikke vises digitalt, men kan sendes på papir.
 • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
 • Dokumentet er ikke ferdig ennå. Det kan ta tid før et dokument er klart til å legges inn i pasientjournalen din.
 • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler. Dokumenter blir synlige 24 timer etter at behandleren godkjenner dem for visning.
 • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
 • Noen dokumenter kan av juridiske eller faglige grunner ikke vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
 • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler. Dokumentene kan du motta på papir, ved å ta kontakt med sykehuset. Behandlingsstedet vurderer din rett til innsyn i henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven §5.1.
 • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Kun journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal.

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC.

Dokumenter slettes ikke, selv om de ikke lenger er synlig digitalt

Hvis du tidligere har sett dokumenter i din digitale pasientjournal som du ikke finner igjen nå, er det ingen grunn til uro. Dokumentene er ikke slettet fra journalen din, men det kan være at de ikke lenger kan vises digitalt. For å få innsyn i slike dokumenter kan du kontakte sykehuset det gjelder ved å sende inn et digitalt skjema der du ber om utskrift av pasientjournalen, eller sende sykehuset et brev.

Logg over innsyn i journal

Du kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal kan være både administrative og relatert til behandlingen. Alle oppslag blir registrert i loggen, men det er ikke alle oppslag som vises digitalt.

For å få utskrift av hele tilgangsloggen kan du sende inn et digitalt skjema der du ber om utskrift av tilgangsloggen.

Har du spørsmål om innsyn?

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert han eller hun har åpnet noen av dokumentene i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder. Det kan du gjøre ved å sende inn et digitalt skjema for spørsmål om oppslag i journal.

For Betanien Hospital Skien, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Revmatismesykehuset kan du ikke bruke det elektroniske skjemaet. For å spørre om oppslag i pasientjournalen fra disse sykehusene må du sende sykehuset et brev.

Sperre journalen for helsepersonell i Helse Sør-Øst

Du kan be om at dokumenter i sykehusjournalen din skal være sperret. Du kan benytte digitalt skjema for å sperre journal

Alle sykehusene i Helse Sør- Øst tilbyr digitalt skjema for å sperre journal, unntatt:

 • Lovisenberg Diakonale sykehus
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Revmatismesykehuset
 • Betanien Hospital Skien
 • Martina Hansens Hospital

Sende brev til sykehus i Helse Sør-Øst

Hvis du ikke kan bruke den digitale tjenesten eller kontakte sykehuset med digitale skjema, kan du sende brev til sykehuset det gjelder. Du må da huske å oppgi:

 • Ditt fulle navn og postadresse.
 • Telefonnummeret ditt, slik at sykehuset raskt kan ta kontakt med deg ved behov for ytterligere opplysninger.
 • Hvilken klinikk, seksjon eller behandlingssted det gjelder.
 • Hvorfor du tar kontakt.

Send brevet til sykehuset eller helseforetaket det gjelder.

Adressen finner du ved å følge en av disse lenkene.

Feil, retting og sletting

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Sykehuset kan aldri sikre seg helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset på telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Melde fra om andre feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, må du kontakte sykehuset. Det kan du gjøre på to måter:

 • Sende inn et digitalt skjema der du ber om endring i journalen.
  Merk at dette ikke kan brukes for journaler fra Betanien Hospital Skien, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Revmatismesykehuset.
 • Sende sykehuset et brev der du gir beskjed om hva du mener er feil, og hvor du fant det.

Pasientjournal er ikke det samme som kjernejournal

Pasientjournalen er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.

Her finner du mer informasjon om kjernejournal.