Reise til disse behandlingene dekkes

Du kan få pengestøtte til pasientreisen når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige.

Som regel får du pengestøtte til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort.

Du kan søke om penger etter at reisen er gjennomført.

Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Du kan få pengestøtte til reisen hvis

 • du har reist til behandling som dekkes av det offentlige.

 • reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få pengestøtte til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
 • reisen går over flere takstsoner for offentlig transport. Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Dette er uavhengig av transportmiddel. Unntaket fra denne regelen er hvis behandleren din dokumenter at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Også hvis du ikke rekker behandlingen ved å bruke offentlig transport, kan du få dekket utgifter innenfor én takstsone. Husk å forklare dette når du søker. 

Til informasjon endres sonene for offentlig transport i Møre og Romsdal fra 1. november 2023. Da blir det færre og større bussoner i fylket. Les mer om endringen på pasientreiser.no.

Rekvirert pasientreise

Hvis du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til en rekvirert pasientreise.

Nærmeste sted

Du kan reise hvor du vil, men i utgangspunktet får du kun pengestøtte til reiseutgifter tilsvarende reiser fra den folkeregistrerte adressen din til det nærmeste stedet behandlingen kan gis, og tilbake igjen. Oppholder du deg på et nødvendig midlertidig oppholdssted på grunn av arbeid, studier, militærtjeneste eller opphold på en institusjon, dekkes reise derfra.

Det vil si at hvis du for eksempel reiser fra hytta eller en ferieleilighet til en planlagt behandling, vil du få pengestøtte som om du reiser fra den folkeregistrerte adressen din eller det nødvendige midlertidige oppholdsstedet til det nærmeste stedet behandlingen kan gis.

Dette gjelder imidlertid ikke hvis du får behov for øyeblikkelig hjelp. Du kan lese om øyeblikkelig hjelp lenger ned på denne siden.

Innenfor regionen

Ved behandling på sykehus, og hos spesialister som har avtaler med sykehus, dekkes reiser innenfor din helseregion (regjeringen.no).

Har du fått behandling utenfor din helseregion, og benyttet deg av retten til fritt behandlingsvalg, kan du få dekket reisen med en forhøyet egenandel.

Innenfor kommunen

Ved reise til og fra andre helsetjenester, som for eksempel fastlege, dekkes reiser innenfor kommunen eller samarbeidende kommune. Dersom du, for eksempel, velger fastlege i annen kommune og som det ikke er samarbeid med, vil du allikevel kunne få pengestøtte til reisen. Summen vil være tilsvarende som om du reiste til den geografisk nærmeste fastlegen. Du betaler en egenandel for hver reise, om du ikke har frikort eller fritaksgrunn.

Nødvendig reisevei

Pasientreiser støttes med en standardsats per kilometer og beregnes ut fra nødvendig reisevei.  Vårt saksbehandlersystem beregner raskeste reisevei mellom bostedet ditt og behandlingsstedet. 

Nødvendig reisevei kan i noen tilfeller være lengre enn det som er beregnes automatisk, da må du forklare det når du sender søknad om stønad. Trafikale eller værmessige forhold kan gi deg rett til å få dekket en lengre reisevei, for eksempel ved stengte veier, manglende ferge, trafikkulykker og lignende.

Reise til disse behandlingene dekkes

Reiser støttes til allmennlege og fastlege, hvis du reiser:

 • innenfor hjemkommunen
 • til den legen som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt
 • til en kommune som har et fastlegesamarbeid med hjemkommunen din

Hvis du er samisktalende og bor i forvaltningsområdet for samisk språk, kan du få penger til reiseutgifter til nærmeste samisktalende lege.

Reiser støttes innenfor din hjemkommune når behandleren får stønad etter folketrygdloven.

Hvis du skal på en behandlingsreise i utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, kan Pasientreiser gi pengestøtte til den delen av reisen du gjør i Norge. Disse reisene søker du om via reiseregningsskjema på papir, og du må legge ved en bekreftelse på at reisen var en behandlingsreise i regi av Oslo Universitetssykehus.


Les mer om støtte til behandlingsreiser i utlandet på Oslo Universitetssykehus sin nettside.

Ved pasientreiser støttes reisen til og fra beredskapshjemmet, ikke den folkeregistrerte adressen. Husk å skrive i søknaden at pasienten bor i beredskapshjem, og å legge ved oppmøtebekreftelse til søknaden. Det er beredskapshjemmet, og ikke barnevernstjenesten, som i utgangspunktet søker om å få dekket utgifter til pasientreiser. Beredskapshjemmet må da søke som ledsager.

Reiser støttes til kommunalt tilbud om dialyse, hvis du reiser:

 • innenfor hjemkommunen
 • til en samarbeidende kommune
 • eller behandlingsstedet som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt

Reiser støttes til kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, hvis du reiser:

 • innenfor hjemkommunen
 • til en samarbeidende kommune
 • eller behandlingsstedet som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt

Reise til familievernkontor kan støttes når innkalling eller oppmøte kan dokumenteres. For nære pårørende kan reisen til familievernkontor dekkes hvis lederen ved kontoret dokumenterer at det er nødvendig at den pårørende er til stede.

Reiseutgifter til fysioterapeut støttes, hvis fysioterapeuten har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen. Krever behandlingen en godkjent tilleggsutdannelse, som for eksempel manuellterapi, dekkes reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut som har den aktuelle tilleggsutdannelsen.

Det er ikke Pasientreiser, men Helfo, som kan dekke nødvendig reise til ridefysioterapi (tidligere kalt terapiridning hos fysioterapeut).

 

Reise til helsestasjon kan støttes når innkalling eller oppmøte kan dokumenteres.

​Samme regler som for sykehus gjelder.​​​​

Reiseutgifter til jordmor støttes, hvis jordmor har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen.

Når du deltar i kliniske studier, som er godkjent av et helseforetak, kan du få pengstøtte til reiseutgifter etter reglene i pasientreiseforskriften.

Hvis du har en sjelden diagnose og skal delta på kurs eller andre tjenester ved kompetansesentrene for sjeldne diagnoser, kan du søke om å få pengestøtte til reiseutgifter.

Barn og andre nære pårørende kan også ha rett til å få støtte til reiseutgifter til kurs eller andre tjenester ved kompetansesentrene. Det kan være en egenandel, og du må søke.

Det finnes nasjonale behandlingssteder det gis pengestøtte til, uavhengig av hvor du bor.

Donorer har rett til dekning av faktiske reiseutgifter og fritak fra å betale egenandel for reisen. Har du hatt en reise i forbindelse med organdonasjon, må du sende reiseregningsskjema per post.

Reiser til psykolog som er fast ansatt i kommunen eller godkjent psykologspesialist med driftstilskudd fra regionalt helseforetak, støttes. Du må være henvist til behandlingen.

Samme regler som for reiser til sykehus gjelder.​ ​​​

Ved reiser for å motta helsetjenester i et EØS-land, kan du få pengestøtte til reiseutgifter tilsvarende det du ville fått ved å reise til det nærmeste stedet behandlingen kan gis i Norge. Folketrygdloven gir deg muligheten til å velge og motta samme behandling i et EØS-land som du har rett til i Norge. Det er Helfo som avgjør om helsetjenesten du har mottatt faller innunder denne ordningen eller ikke. Hvis Helfo har godkjent behandlingen, støtter Pasientreiser reiseutgiftene etter reglene i pasientreiseforskriften.

Du søker om å få pengestøtte til reiseutgifter på dette reiseregningsskjemaet på papir.

Reiseutgifter til offentlig og private spesialister støttes når du har fått henvisning fra lege, og behandlingen er offentlig godkjent.

Reiser til sykehjem støttes ved innleggelse og utskrivelse. Reiser fra sykehjem til behandling som dekkes av det offentlige støttes også.

Pengestøtte til reiseutgifter til sykehus som er eid av eller har avtale med et regionalt helseforetak. Når behandling ved et privat sykehus dekkes av det regionale helseforetaket, kan det gis pengestøtte til reisen.

Hvis du har vært til undersøkelse i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med pliktig tuberkulosekontroll, får du dekket faktiske utgifter. Da må du sende oppmøtebekreftelse og reiseregningsskjema per post til ditt lokale pasientreisekontor.

Adresse til ditt lokale pasientreisekontor finner du her.

Reiser støttes ved tilpasning av høreapparat på sykehus, eller hos private spesialister som har avtale med regionalt helseforetak.

Skal du reise til hjelpemiddelsentral, ortopedisk v​erksted eller lignende for utprøving av ulike typer hjelpemidler, er det NAV som dekker reiseutgifter.​​

Hvis du reiser for å motta øyeblikkelig hjelp, får du stønad til reisen til det nærmeste stedet behandlingen kan gis. Hvis du reiser fra, eller til, et annet oppholdssted enn bostedet ditt, for eksempel fra hytta, får du støtte til reisen, som om du reiste til eller fra ditt vanlige bosted.

I noen tilfeller kan du ha rett til stønad til for å reise fra oppholdssted til behandlingssted, selv om dette fører til økte reiseutgifter.

Da må alle disse tre vilkårene være oppfylt:

 • Behovet ditt for helsehjelp var uventet og oppstod der du var
 • På grunn av den behandlingen eller oppfølgingen du måtte ha, var det ikke mulig å gi deg helsehjelpen andre steder enn dit du reiste
 • Å bare få dekt utgifter som om du reiste fra bostedet ditt ville påført deg urimelig store reiseutgifter

Det vil si at hvis pasienten, for eksempel, skader seg på hytta, kan pasienten få dekket reiseutgifter for hele strekningen til behandlingssted hvis vilkårene over er oppfylt. Etter behandling kan pasient få dekket reisen tilbake til hytta. Hvis pasienten i stedet ønsker å reise hjem etter behandlingen, dekkes reisen tilsvarende distansen tilbake til hytta.

Reise til disse behandlingene dekkes ikke

I utgangspunktet dekkes ikke reiser til apotek eller bandasjist, siden reiser for å hente medisiner ikke dekkes etter regelverket for pasientreiser.

Men er du under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller annen substitusjonsbehandling, vil henting av medisiner og urinprøvetaking ved apotek være en del av behandlingen. Slike reiser i forbindelse med bruk av behandlingshjelpemidler dekkes derfor av Pasientreiser.

Flere helseforetak tilbyr etterlattesamtaler til pårørende etter dødsfall. Dekning av reiseutgifter til slike etterlattesamtaler dekkes som hovedregel ikke.

Reiser i forbindelse med fotpleie, fotterapi eller hudpleie dekkes ikke.

Reiser til mammografi i regi av mammografiprogrammet dekkes ikke, da dette er forebyggende helsearbeid. Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år, om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Dette er et frivillig og forebyggende tiltak.

Hvis du er henvist til mammografi fra behandleren din, vil dette være en nødvendig helsetjeneste, slik at reiseutgiftene støttes av Pasientreiser.

Hvis du har mottatt tilbud om gratis transport fra et helseforetak, eller du har fått informasjon fra Pasientreiser om at om at det går gratis offentlig transport på strekningen, har du ikke rett til å få dekket reisen din.

Du får heller ikke dekket​ utgiftene dine hvis du har takket nei til et tilbud om reise fra Pasientreiser i ditt lokale helseforetak.

Reiser til NAV-kontor dekkes ikke.

Reiser til optiker dekkes ikke.

Hvis du har hatt en reise til ortopedisk verksted, kan du søke om å få støtte til reisen fra NAV.

Får du permisjon fra behandling må du betale reisen selv. Permisjonsreiser dekkes heller ikke når institusjonen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie. I noen tilfeller kan pasienter som lider av en livstruende sykdom få dekket permisjonsreiser.

Som hovedregel dekkes ikke reiseutgifter til tannbehandling. Imidlertid finnes det noen tilstander/tilfeller der folketrygden, via Helfo, dekker deler av utgiftene til behandling, og da kan pasient søke om pengestøtte til reisen i etterkant.

Noen av unntakene er disse:

 • Yrkesskade (vedtak fra Nav om yrkesskade må legges ved)
 • Behandling hos kjeveortoped
 • ​​Tannsykdom

Les mer om hvilke tilstander/tilfeller som gir rett til pengestøtte her: Hvem betaler tannlegeregningen din? - Helsenorge

For barn og unge opptil 20 år og pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven § 1-3, skal fylkeskommunene dekke reiseutgifter i forbindelse med tannbehandlingen pasientene mottar av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Personer som oppholder seg i utlandet har ikke rett til dekning av pasientreiser.

Reiser i forbindelse med vaksinering dekkes i utgangspunktet ikke. Dette gjelder også for vaksinering av pasienter i risikogrupper, for eksempel influensavaksine, og vaksinering ved pandemier.

Når pasienten får vaksine som en del av en behandling, eller i tilfeller hvor vaksine er en forutsetning for å starte en behandling, kan pasienten få pengestøtte til reisen da vaksinen er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige årsaker. Dette må dokumenteres av behandler.

Skal du reise til hjelpemiddelsentral, ortopedisk verksted eller lignende for utprøving av ulike typer hjelpemidler, er det NAV som dekker reiseutgiftene dine.

Hva er pasientreiser?

Det er to former for pasientreiser: reiser uten rekvisisjon og reiser med rekvisisjon.

Reiser uten rekvisisjon er reiser som du organiserer selv, for så å søke om å få pegestøtte til reisen i etterkant.

Reiser med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller av deg selv. Denne ordningen er for deg som ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil, enten på grunn av medisinsk tilstand, eller fordi det ikke finnes kollektivtilbud på strekningen.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Reise til disse behandlingene dekkes. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. januar 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/reise-til-disse-behandlingene-dekkes/

Sist oppdatert mandag 2. januar 2023