Reise til disse behandlingene støttes

Du kan få pengestøtte til pasientreisen når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige.

Som regel får du pengestøtte til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort.

Du kan søke om penger etter at reisen er gjennomført.

Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Du kan få pengestøtte til reisen hvis

 • du har reist til behandling som dekkes av det offentlige.

 • reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få pengestøtte til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
 • reisen går over flere takstsoner for offentlig transport. Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Dette er uavhengig av transportmiddel. Unntaket fra denne regelen er hvis behandleren din dokumenter at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Også hvis du ikke rekker behandlingen ved å bruke offentlig transport, kan du få dekket utgifter innenfor én takstsone. Husk å forklare dette når du søker. 

Rekvirert pasientreise

Hvis du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til en rekvirert pasientreise.

Nærmeste sted

Du kan reise hvor du vil, men i utgangspunktet får du kun pengestøtte til reiseutgifter tilsvarende reiser fra den folkeregistrerte adressen din til det nærmeste stedet behandlingen kan gis, og tilbake igjen. Oppholder du deg på et nødvendig midlertidig oppholdssted på grunn av arbeid, studier, militærtjeneste eller opphold på en institusjon, dekkes reise derfra.

Det vil si at hvis du for eksempel reiser fra hytta eller en ferieleilighet til en planlagt behandling, vil du få pengestøtte som om du reiser fra den folkeregistrerte adressen din eller det nødvendige midlertidige oppholdsstedet til det nærmeste stedet behandlingen kan gis.

Dette gjelder imidlertid ikke hvis du får behov for øyeblikkelig hjelp. Du kan lese om øyeblikkelig hjelp lenger ned på denne siden.

Innenfor regionen

Ved behandling på sykehus, og hos spesialister som har avtaler med sykehus, dekkes reiser innenfor din helseregion (regjeringen.no).

Har du fått behandling utenfor din helseregion, og benyttet deg av retten til fritt behandlingsvalg, kan du få dekket reisen med en forhøyet egenandel.

Innenfor kommunen

Ved reise til og fra andre helsetjenester, som for eksempel fastlege, dekkes reiser innenfor kommunen eller samarbeidende kommune. Dersom du, for eksempel, velger fastlege i annen kommune og som det ikke er samarbeid med, vil du allikevel kunne få pengestøtte til reisen. Summen vil være tilsvarende som om du reiste til den geografisk nærmeste fastlegen. Du betaler en egenandel for hver reise, om du ikke har frikort eller fritaksgrunn.

Nødvendig reisevei

Pasientreiser støttes med en standardsats per kilometer og beregnes ut fra nødvendig reisevei.  Vårt saksbehandlersystem beregner raskeste reisevei mellom bostedet ditt og behandlingsstedet. 

Nødvendig reisevei kan i noen tilfeller være lengre enn det som er beregnes automatisk, da må du forklare det når du sender søknad om stønad. Trafikale eller værmessige forhold kan gi deg rett til å få dekket en lengre reisevei, for eksempel ved stengte veier, manglende ferge, trafikkulykker og lignende.

Reise til disse behandlingene dekkes

Allmennlege og fastlege

Reiser støttes til allmennlege og fastlege, hvis du reiser:

 • innenfor hjemkommunen
 • til den legen som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt
 • til en kommune som har et fastlegesamarbeid med hjemkommunen din

Hvis du er samisktalende og bor i forvaltningsområdet for samisk språk, kan du få penger til reiseutgifter til nærmeste samisktalende lege.

Audiopedagog/logoped/kiropraktor/ortoptist

Reiseutgifter dekkes innenfor din hjemkommune når behandleren får stønad etter folketrygdloven.

Behandlingsreiser til utlandet

Ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, kan Pasientreiser dekke den delen av reisen som foretas i Norge. Slike reiser må søkes om via reiseregningsskjema på papir, og det må legges ved bekreftelse på at reisen var en behandlingsreise i regi av Oslo Universitetssykehus.

Beredskapshjem

Ved pasientreiser støttes reisen til og fra beredskapshjemmet, ikke den folkeregistrerte adressen. Husk å skrive i søknaden at pasienten bor i beredskapshjem, og å legge ved oppmøtebekreftelse til søknaden. Det er beredskapshjemmet, og ikke barnevernstjenesten, som i utgangspunktet søker om å få dekket utgifter til pasientreiser. Beredskapshjemmet må da søke som ledsager.

Dialysetilbud i regi av kommunen

Reiser dekkes til kommunalt tilbud om dialyse, hvis du reiser:

 • innenfor hjemkommunen
 • til en samarbeidende kommune
 • eller behandlingsstedet som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt

Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i regi av kommunen

Reiser dekkes til kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, hvis du reiser:

 • innenfor hjemkommunen
 • til en samarbeidende kommune
 • eller behandlingsstedet som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt

Familievernkontor

Reise til familievernkontor kan dekkes når innkalling eller oppmøte kan dokumenteres. For nære pårørende kan reisen til familievernkontor dekkes hvis lederen ved kontoret dokumenterer at det er nødvendig at den pårørende er til stede.

Fysioterapeut/manuellterapeut

Reiseutgifter til fysioterapeut dekkes, hvis fysioterapeuten har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen. Krever behandlingen en godkjent tilleggsutdannelse, som for eksempel manuellterapi, dekkes reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut som har den aktuelle tilleggsutdannelsen.

Det er ikke Pasientreiser, men Helfo, som kan dekke nødvendig reise til ridefysioterapi (tidligere kalt terapiridning hos fysioterapeut).

Helsestasjon

Reise til helsestasjon kan dekkes når innkalling eller oppmøte kan dokumenteres.

Institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

​Samme regler som for sykehus gjelder.​​​​

Jordmor

Reiseutgifter til jordmor dekkes, hvis jordmor har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen. 

Kliniske studier

Når du deltar i kliniske studier, som er godkjent av et helseforetak, kan du få dekket reiseutgifter etter reglene i pasientreiseforskriften.

Nasjonale behandlingssteder

Det finnes nasjonale behandlingssteder reisen dekkes til, uavhengig av hvor du bor.

Organdonasjon

Donorer har rett til dekning av faktiske reiseutgifter og fritak fra å betale egenandel for reisen. Har du hatt en reise i forbindelse med organdonasjon, må du sende reiseregningsskjema per post.

Psykolog

Reiser til godkjent psykologspesialist med driftstilskudd fra regionalt helseforetak, dekkes. Du må være henvist til behandlingen.

​​​​​Rehabiliterings- eller opptreningssenter​

Samme regler som for reiser til sykehus gjelder.​ ​​​

Reiser til EØS-land

Ved reiser for å motta helsetjenester i et EØS-land, kan du få dekket reiseutgifter tilsvarende det du ville fått ved å reise til det nærmeste stedet behandlingen kan gis i Norge. Folketrygdloven gir deg muligheten til å velge og motta samme behandling i et EØS-land som du har rett til i Norge. Det er Helfo som avgjør om helsetjenesten du har mottatt faller innunder denne ordningen eller ikke. Hvis Helfo har godkjent behandlingen, dekker Pasientreiser reiseutgiftene etter reglene i pasientreiseforskriften.

Du søker om å få dekket reiseutgifter på dette reiseregningsskjemaet på papir.

Spesialister, laboratorier og røntgen

Reiseutgifter til offentlig og private spesialister dekkes når du har fått henvisning fra lege, og behandlingen er offentlig godkjent.

​​​​​​Sykehjem

Reiser til sykehjem dekkes ved innleggelse og utskrivelse. Reiser fra sykehjem til offentlig godkjent behandling dekkes også.

Sykehus

Reiseutgifter dekkes til sykehus som er eid av eller har avtale med et regionalt helseforetak. Når behandling ved et privat sykehus dekkes av det regionale helseforetaket, kan reisen bli dekket.

Tuberkulosekontroll

Hvis du har vært til undersøkelse i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med pliktig tuberkulosekontroll, får du dekket faktiske utgifter. Da må du sende oppmøtebekreftelse og reiseregningsskjema per post til ditt lokale pasientreisekontor.

Adresse til ditt lokale pasientreisekontor finner du her

Utprøving av hjelpemidler

Reiser dekkes ved tilpasning av høreapparat på sykehus, eller hos private spesialister som har har avtale med regionalt helseforetak.

Skal du reise til hjelpemiddelsentral, ortopedisk v​erksted eller lignende for utprøving av ulike typer hjelpemidler, er det NAV som dekker reiseutgifter.​​

​​​Øyeblikkelig hjelp

Hvis du reiser for å motta øyeblikkelig hjelp, får du stønad til reisen til det nærmeste stedet behandlingen kan gis. Hvis du reiser fra, eller til, et annet oppholdssted enn bostedet ditt, for eksempel fra hytta, får du støtte til reisen, som om du reiste til eller fra ditt vanlige bosted.

I noen tilfeller kan du ha rett til stønad til for å reise fra oppholdssted til behandlingssted, selv om dette fører til økte reiseutgifter.

Da må alle disse tre vilkårene være oppfylt:

 • Behovet ditt for helsehjelp var uventet og oppstod der du var
 • På grunn av den behandlingen eller oppfølgingen du måtte ha, var det ikke mulig å gi deg helsehjelpen andre steder enn dit du reiste
 • Å bare få dekt utgifter som om du reiste fra bostedet ditt ville påført deg urimelig store reiseutgifter

Det vil si at hvis pasienten, for eksempel, skader seg på hytta, kan pasienten få dekket reiseutgifter for hele strekningen til behandlingssted hvis vilkårene over er oppfylt. Etter behandling kan pasient få dekket reisen tilbake til hytta. Hvis pasienten i stedet ønsker å reise hjem etter behandlingen, dekkes reisen tilsvarende distansen tilbake til hytta.

Reise til disse behandlingene dekkes ikke

Apotek og bandasjist

I utgangspunktet dekkes ikke reiser til apotek eller bandasjist, siden reiser for å hente medisiner ikke dekkes etter regelverket for pasientreiser.

Men er du under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller annen substitusjonsbehandling, vil henting av medisiner og urinprøvetaking ved apotek være en del av behandlingen. Slike reiser i forbindelse med bruk av behandlingshjelpemidler dekkes derfor av Pasientreiser.

Etterlattesamtaler

Flere helseforetak tilbyr etterlattesamtaler til pårørende etter dødsfall. Dekning av reiseutgifter til slike etterlattesamtaler dekkes som hovedregel ikke.

Fotpleie, fotterapeut og hudpleie

Reiser i forbindelse med fotpleie, fotterapi eller hudpleie dekkes ikke.

Mammografi

Reiser til mammografi i regi av mammografiprogrammet dekkes ikke, da dette er forebyggende helsearbeid. Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år, om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Dette er et frivillig og forebyggende tiltak.

Hvis du er henvist til mammografi fra behandleren din, vil dette være en nødvendig helsetjeneste, slik at reiseutgiftene dekkes av Pasientreiser.

Mottatt tilbud

Hvis du har mottatt tilbud om gratis transport fra et helseforetak, eller du har fått informasjon fra Pasientreiser om at om at det går gratis offentlig transport på strekningen, har du ikke rett til å få dekket reisen din.

Du får heller ikke dekket​ utgiftene dine hvis du har takket nei til et tilbud om reise fra ditt lokale pasientreisekontor.

NAV-kontor

Reiser til NAV-kontor dekkes ikke.

Optiker

Reiser til optiker dekkes ikke.

Permisjonsreiser

Får du permisjon fra behandling må du betale reisen selv. Permisjonsreiser dekkes h​eller ikke når institusjonen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie. I noen tilfeller kan pasienter som lider av en livstruende sykdom få dekket permisjonsreiser.

Tannbehandling

Som hovedregel dekkes ikke reiseutgifter til tannbehandling. Med dokumentasjon fra tannlege eller tannpleier, er unntakene disse:

 • Yrkesskade (vedtak fra Nav om yrkesskade må legges ved)
 • Behandling hos kjeveortoped
 • ​​Tannsykdom

Utenfor Norge

Personer som oppholder seg i utlandet har ikke rett til dekning av pasientreiser.

Vaksinasjon

Reiser i forbindelse med vaksinering dekkes i utgangspunktet ikke. Dette gjelder også i forbindelse med vaksinering ved pandemier.

For personer i risikogrupper og kronisk syke, kan det være nødvendig med vaksine av helsemessige grunner. Så lenge behandler dokumenterer at vaksinen er nødvendig av helsemessige grunner, kan reiseutgifter dekkes av Pasientreiser. Dette gjelder ikke for vaksinasjon i forbindelse med koronaepidemien.

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19

Hva er pasientreiser?

Det er to former for pasientreiser: reiser uten rekvisisjon og reiser med rekvisisjon.

Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få stønad til reisen i etterkant.

Reiser med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller pasienten selv. Denne ordningen er for pasienter som ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil, enten på grunn av medisinsk tilstand, eller fordi det ikke finnes kollektivtilbud på strekningen. 

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Innholdet er levert av Pasientreiser

Sist oppdatert mandag 2. januar 2023