Helsehjelp ved kriser, ulykker og katastrofer

Det er vanlig å få ulike reaksjoner etter en krise eller katastrofe. Hvis du sliter etter å ha opplevd en traumatisk hendelse, bør du vurdere å søke hjelp.

Hjelpetilbud i kommunene

Det er kommunen som skal sørge for nødvendig psykososial hjelp og oppfølging i en akutt situasjon/beredskapssituasjon. De skal også sørge for nødvendig hjelp etter selve hendelsen. Dette er en lovfestet rettighet du har.

Behovet for psykososial oppfølging rett etter hendelsen vil variere. Du skal derfor få et tilbud som er tilpasset dine forutsetninger, behov og din situasjon.
Kommunen skal sørge for nødvendig psykososial hjelp, dette kan for eksempel være:

  • Tidlig hjelp for å forebygge og redusere psykiske plager.
    • Dette innebærer at kommunen henvender seg direkte til deg som er rammet og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase.
    • Du skal bli kontaktet på nytt, dersom du ikke ønsker eller ikke er i stand til å ta imot hjelp umiddelbart etter hendelsen.
  • Sørge for at du har en navngitt kontaktperson som bidrar til kontinuitet og trygghet i oppfølgingen din.

Du har rett til å medvirke i den psykososiale oppfølgingen, og den skal være tilpasset deg. 

Rett til nødvendig helsehjelp

Hvis du har behov for mer eller langvarig oppfølging, kan du også ha rett på nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. For at du skal ha rett på helsehjelp, må du oppfylle to vilkår:

  • Du har forventet nytte av helsehjelpen
  • Den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen

Det vil gjøres en individuell og helsefaglig vurdering om hvorvidt du har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Vurderingen ser blant annet på din fysiske, psykiske og sosiale mestring.

Hvordan kan du gå frem for å få hjelp

Ved større hendelser og kriser oppretter kommunene kriseteam. Dersom kommunen ikke vet at du har vært involvert i hendelsen, bør du selv kontakte kommunen for å få oppfølging. Se kommunens nettside for informasjon.

Du kan også kontakte fastlegen din, som vil henvise deg videre.

Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha rett til å klage. Hvis du har fått avslag på noe du mener du har rett til, kan du sende en rettighetsklage til den som ga deg avslag. 

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

Her finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

For barn og unge: 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Helsehjelp ved kriser, ulykker og katastrofer . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 16. september 2022 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/hjelp-og-behandling/ved-kriser-ulykker-katastrofer/

Sist oppdatert fredag 16. september 2022