Rett til innsyn i pasientjournalen din

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og hvem som har sett informasjonen om deg. Du kan gjøre det digitalt her på helsenorge.no, eller du kan be om å få opplysningene på andre måter.

Mann som holder journalen sin

Hva er en pasientjournal?

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelpen du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus eller fastlegekontor, skal opprette en pasientjournal.

En pasientjournal skal blant annet inneholde opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt til deg og andre forhold som kan være av betydning for behandlingen eller eventuelle senere behandlinger.

Din rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Digitalt innsyn i pasientjournalen

Digitalt innsyn i pasientjournalen din tilbys til pasienter over 16 år og de som har foreldreansvar for barn under 12 år. For barn mellom 12 og 16 år tilbys det i dag ikke digitalt innsyn i pasientjournalen. Ikke alle helseregioner tilbyr digitalt innsyn i barns pasientjournal.

For øyeblikket er digitalt innsyn via Helsenorge tilgjengelig i helseregionene Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst. Vil du ha innsyn i dokumenter fra andre helseregioner eller sykehus, må du kontakte behandlingsstedet og be om innsyn.

Samtykke

For å få digitalt innsyn i pasientjournalen din må du ha gitt samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Dokumenter som ikke er tilgjengelige digitalt på Helsenorge

Selv om resten av pasientjournalen din er tilgjengelig via helsenorge.no, vil noen dokumenter ikke vises digitalt. Hvis du ønsker innsyn i slike dokumenter, eller du ønsker å motta dokumentene på papir eller CD, må du henvende deg til behandlingsstedet.

Utskrift og forsendelse av dokumentene er i utgangspunktet gratis, men det kan hende du må betale en administrasjonskostnad dersom du ber om kopi av dokumenter du har fått før.

Her finner du oversikter over hvilke dokumenter de ulike helseregionene kan tilby på ulike måter, og hvordan du ber om innsyn i disse dokumentene:

Avslag på innsyn

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen.

Les mer i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 (lovdata.no).

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Statsforvalteren. Finn din Statsforvalter (fylkesmannen.no).

Andres innsyn i din pasientjournal

Opplysningene i pasientjournalen er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet skal ingen andre ha tilgang til den enn de som trenger opplysninger fra pasientjournalen for å gi deg helsehjelp.

Helsepersonell som trenger tilgang til pasientjournalen for å kunne gi deg forsvarlig helsehjelp, for eksempel neste gang du blir lagt inn på sykehus, har også tilgang hvis du ikke motsetter deg det. Hvis du motsetter deg innsyn, må det vurderes om det er forsvarlig å gi deg helsehjelp uten tilgang til helseopplysningene.

Dine nærmeste pårørende skal få innsyn i din pasientjournal hvis du samtykker til det eller forholdene tilsier det, for eksempel hvis du er bevisstløs. Foreldre til barn under 16 år har i utgangspunktet rett til å få se barnets pasientjournal, men det finnes unntak fra dette.

Nærmeste pårørende har innsynsrett i en avdød persons pasientjournal, så fremt ikke særlige grunner taler mot det.

Mer informasjon om andres innsyn i din pasientjournal finner du her.

Du kan be om at feil i opplysningene rettes eller slettes

Dersom du mener at pasientjournalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan du be behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes.

Hvis du ber om retting eller sletting av opplysninger og ikke får medhold i ditt ønske, kan du klage til Statsforvalteren. Finn din Statsforvalter (fylkesmannen.no).

Se mer informasjon i Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal (lovdata.no).

Har behandleren din gått av med pensjon eller mistet autorisasjonen?

Frem til nå har pasientjournalen din blitt overført til Statsforvalteren når en behandler har gått av med pensjon eller mistet autorisasjonen. Behandlere kan være fastleger, tannleger, psykologer, psykiatere eller kiropraktorer ansatt i kommunen eller som har driftsavtaler med spesialisthelsetjenesten.

Nå er det en ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler

Merk at ordningen ikke gjelder journaler fra behandlere i sykehus, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), eller Distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournal innebærer at journalen din blir overført til Norsk Helsearkiv (NHA) på Tynset, som skal ha den trygt lagret hos seg. Pasientjournalen din blir lagret der til du finner en ny behandler som kan få journalen utlevert for å gi deg helsehjelp, eller til det ikke lenger er behov for å lagre journalen din. 

Ordningen for oppbevaring av pasientjournal består av tre tjenester. Før du kan ta i bruk disse tjenestene må du sjekke om din Statsforvalter har overlevert journalen din til Norsk Helsearkiv. 

Hvis journalen din ikke er overført enda må du sende en forespørsel til din Statsforvalter.

Oversikt over når Statsforvalterne overfører journaler til Norsk Helsearkiv (foreløpige datoer):

Statsforvalter Måned og år
Trøndelag mars 2022
Vestfold august 2022
Telemark august 2022
Finnmark november 2022
Troms november 2022
Nordland november 2022
Oppland februar 2023
Hedmark februar 2023
Aust-Ager april 2023
Vest-Agder april 2023
Oslo og Viken januar 2024
Møre og Romsdal januar 2024
Rogaland  januar 2024
Vestland januar 2024

Innsyn i egen journal

Dersom du ønsker innsyn i journalen din og den ligger lagret hos NHA, logger du inn i Altinn og sender inn en henvendelse om innsyn i egen journal.
Hvis du ønsker å gi din fullmakt til noen andre som kan få innsyn på dine vegne må du fylle ut denne fullmakten.

Husk å oppgi hvilket fylke din behandler tilhørte. 

Retting og sletting i egen journal

Dersom du ønsker å rette eller slette noe i journalen din og den ligger lagret hos NHA, må du skaffe deg en ny behandler som kan gjøre dette.
Du må fylle ut en fullmakt for utlevering av journal til ny behandler, og legge ved kopi av legitimasjon. Husk å oppgi hvilket fylke din behandler tilhørte. 

Ny behandler kan så ta kontakt med den nasjonale ordningen ved å logge seg inn på Altinn og sende en forespørsel om utlevering, med din fullmakt vedlagt. 

Utlevering av journal til ny behandler

Dersom du har fått ny behandler og ønsker journalen din utlevert til denne, laster du ned fullmakt.

Gi ferdig utfylt fullmakt og kopi av din legitimasjon til ny behandler slik at vedkommende kan legge dette ved sin henvendelse til den nasjonale ordningen. Husk å oppgi hvilket fylke din behandler tilhørte.

Ny behandler kan så ta kontakt med den nasjonale ordningen ved å logge seg inn på Altinn og sende en forespørsel om utlevering, med din fullmakt vedlagt. 

Ikke-digital løsning

Dersom du ikke har mulighet til å henvende deg til ordningen digitalt kan du ta direkte kontakt med Helsedirektoratet pr post. Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 OsloHelsedir, merk henvendelsen "Utlevering av pasientjournaler".