Rett til vurdering av henvisning innen 10 virkedager

Spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager fra mottatt henvisning gi deg svar på henvisningen. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.

Ventetid for svar på henvisningen

Når spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen din har de to frister å forholde seg til:

 • De skal vurdere henvisningen og svare innen 10 virkedager.
 • Ved mistanke om alvorlig sykdom, har du rett til raskere vurdering.

Hva gjør du hvis du ikke får svar innen fristen?

Hvis du ikke mottar tilbakemelding innen fristen, kan du etterspørre svaret ved å

 • kontakte behandlingsstedet som har mottatt henvisningen din
 • kontakte fastlegen din eller den som har henvist deg

Hvis det ikke hjelper, kan du kontakte pasient- og brukerombudet for råd, eller sende en klage.

Hva står det i svaret du får på henvisningen?

I svarbrevet du får på henvisningen din skal det stå

Hvis første timeavtale ikke er satt opp når svaret sendes ut, skal du få informasjon om når behandlingsstedet planlegger å kalle deg inn. Svaret sendes også til den som henviste deg.

Vurdering av rett til helsehjelp

Om du har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller ikke, er et medisinskfaglig spørsmål. Det er behandlingsstedet som mottar henvisningen din, som vurderer dette. Den konkrete avgjørelsen er det helsepersonell som tar, vanligvis en legespesialist.

Avgjørelsen blir tatt basert på

 • opplysningene i henvisningen
 • en konkret, individuell vurdering av helsetilstanden din, basert på opplysningene i henvisningen
 • nasjonale veiledere og anbefalinger utarbeidet av Helsedirektoratet

Vurderingen kan få ett av to utfall:

 • Du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
  Du får tilbud om utredning og/eller behandling på sykehus eller hos spesialist. Du skal samtidig få en bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.
 • Avslag: Du har ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
  Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for å bli undersøkt eller behandlet i spesialisthelsetjenesten. Det betyr som regel at de mener du kan få god nok hjelp av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å vurdere henvisningen innen 10 virkedager fra de har mottatt henvisningen din. Svaret skal være skriftlig. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.

Vilkår for å ha rett til helsehjelp

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 • Du må ha et behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
 • Det forventes at du har nytte av helsehjelpen.
 • Helsehjelpens kostnad står i rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen.
 • Helsehjelpen er innenfor rammene av de tjenestene spesialisthelsetjenesten har ansvar for å yte og finansiere.

Hvis du får avslag, kan du be om fornyet vurdering

Hvis du får avslag på henvisningen med beskjed om at du ikke har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du spørre fastlegen din om det er grunnlag for å be om en fornyet vurdering av din helsetilstand ved et annet behandlingssted. Du kan selv velge hvilket behandlingssted fastlegen skal sende den nye henvisningen til, men behandlingsstedet må ha rett til å vurdere henvisninger.

Du kan be om ny vurdering ved et annet behandlingssted hvis

 • du er uenig i fristen du har fått for seneste oppstart av helsehjelpen
 • du er uenig i vurderingen eller hvor alvorlig sykdommen er
 • du er uenig i det foreslåtte behandlingsopplegget

Du kan bare be om ny vurdering én gang for samme tilstand.

Mener du at dine pasientrettigheter ikke blir oppfylt ved den nye vurderingen, kan du klage til Statsforvalteren (statsforvalteren.no). Statsforvalteren kan overprøve alle sider ved saken.