Kreft hos barn

Rundt 150 barn under 15 år får kreft hvert år i Norge. Overlevelse for kreft hos barn har økt fra 10 prosent i 1970 til 80 prosent i dag.

Kreft hos barn defineres etter form og type vev kreften oppstår i (beinmarg, sentralnervesystemet, lymfatisk vev, sympatisk nervesystem, muskel, bein). Krefttypene er ofte forskjellige fra barn til voksne. De vanligste kreftformene hos barn er leukemi og hjernesvulster.

Årsak til kreft hos barn

Årsakene til barnekreft er ukjent. Noen arvelige sykdommer gir økt risiko for kreft hos barn. Det er også spekulert i om miljøfaktorer, elektromagnetisk stråling eller infeksjoner kan ha betydning. Så langt er dette ikke dokumentert.

Barn som har fått strålebehandling har på lang sikt noe økt risiko for kreft i området hvor stråling er gitt. Enkelte cellegifter (cytostatika) øker også faren for kreft senere i livet.

Undersøkelse og diagnose ved kreft hos barn

Ved mistanke om kreft skal barnet undersøkes grundig av lege.
Det tas blodprøver og bruk av bildediagnostisk utredning avhenger av svulstens lokalisasjon og symptomer.

Vevsprøve fra svulster, lymfeknuter eller beinmarg for å utelukke kreft bør tas ved barneonkologisk avdeling eller en av de andre tilknyttede spesialiteter. Dette bør bare unntaksvis gjøres andre steder, og da bare etter avtale med barneonkologisk avdeling eller andre spesialavdelinger.

Møte med legen

Det kan være lurt for foreldre og barn å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

  • Tenk igjennom hva du/dere ønsker å få ut av samtalen.
  • Skriv ned på forhånd det du/dere lurer på.
  • Oppsummer det dere har snakket om før du/dere går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
  • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.​

Pakkeforløp for kreft hos barn

​Pakkeforløpet for kreft hos barn har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta. Det er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert.

Last ned pasientinformasjon om pakkeforløp for kreft hos barn ( helsedirektoratet.no)

Behandling

Behandlingen av barn med kreft startes ved regionsykehus, og mye av behandlingen vil foregå der. Deler av behandlingen vil ofte utføres ved andre barneavdelinger som samarbeider tett med regionsykehusene.

Behandlingen følger faste opplegg for den enkelte kreftform. Behandlingsopplegget er utarbeidet på bakgrunn av den best tilgjengelige internasjonale kunnskap på feltet. Alle barn med kreft i Norge får tilbud om den samme behandlingen uavhengig av hvor i landet de bor.

Behandlingen avhenger blant annet av typen kreft og dens utbredelse. Aktuelle behandlingsalternativer er

Oppfølging og kontroller etter behandling

​Kontrollene etter avsluttet behandling for barnekreft har til hensikt å

  • finne eventuelle tegn på tilbakefall
  • legge forholdene til rette slik at pasient og familie kan mestre sykdom og ettervirkninger på best mulig måte
  • hjelpe familien til å vende tilbake til et normalt liv
  • påvise tidlige tegn på eventuelle senskader/seneffekter etter kreftbehandlingen

Utbredelse og overlevelse

​Prognosen er avhengig av typen kreft og utbredelse ved diagnosetidspunkt.

Behandlingsresultatene i Norge og de andre nordiske landene er blant de beste i verden.​

Kreftforeningen

21 49 49 21

Hverdager kl. 09:00 - 15:30

UngKreft

For unge kreftrammede og pårørende

Barnekreftforeningen

Råd og støtte til familier som rammes av barnekreft.

Barnekreftportalen

Kvalitetssikret informasjon om barnekreft i Norge.

Oppslagsverk om kreft (kreftlex.no)

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-graf, foto, tegninger og video.

Informasjon om kreft på tegnspråk

På KreftTegn finner du en rekke filmer med informasjon om kreft rettet mot døve.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Kreft hos barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 1. juni 2023 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/barnekreft/kreft-hos-barn/

Sist oppdatert torsdag 1. juni 2023