Lungekreft

Lungekreft deles inn i to former, småcellet og ikke-småcellet. Ikke-småcellet er den hyppigste og utgjør 85 prosent av tilfellene.

Bilde av noen som ser på røntgenbilder av lungekreft

​​​​​​

Illustrasjon: iStockphoto

Symptombilde

Symptomene på lungekreft varierer fra person til person, og er avhengig av svulstens beliggenhet og størrelse.

De mest vanlige symptomene:

 • ​hoste
 • kortpustethet
 • blod i spyttet
 • gjentagende luftveisinfeksjoner
 • smerter i brystet
 • smerter mellom skulderbladene

Hoste kan være et tidlig symptom på irritasjon i bronkiene. Røykere har ofte røykhoste, og for denne gruppen skal man være oppmerksom på endringer i hostemønsteret. Du skal også merke deg nyoppstått hoste som vedvarer over 2-3 uker og som ikke relateres til forkjølelse.

Kortpustethet er et vanlig symptom ved lungekreft. Opptil 60 prosent har pustevansker samtidig med hoste og pipelyder ved pusting.

Blod i spyttet kan du få dersom kreftsvulsten har vokst gjennom bronkialslimhinnen. Det er sjelden store blødninger, men skal alltid tas alvorlig med mindre det foreligger andre sikre årsaker til dette.

Gjentagende luftveisinfeksjoner kan være et resultat av at svulsten ligger som en hindring eller tilstoppelse i bronkiene.

Smerter i brystet på grunn av at lungevevet er tomt for luft og har falt sammen, kan også være et tidlig symptom. Dette kan i tillegg føre til infeksjoner og kan gi smerter.

Smerter mellom skulderbladene er rapportert hos flere med lungekreft. Smertene er relatert til muskelsmerter, og noen oppsøker fysioterapeut for plagene sine. Den fysikalske behandlingen gir imidlertid ikke ønsket resultat.

Generelle symptomer som slapphet, nedsatt appetitt og vekttap er også vanlige plager hos pasienter med lungekreft.

Ofte oppdages sykdommen tilfeldig ved at man tar røntgenbilde av lungene, i forbindelse med en antatt lungebetennelse.

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer over tre uker, bør du kontakte lege.

Risikofaktorer og forebygging

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre og har lavere risiko for senskader.

Slik kan risikoen for kreft minskes:

 • Være røykfri. Forskning viser tydelig at røyking er årsak til de fleste tilfeller av lungekreft, men ikke alle. Risikoen for å utvikle lungekreft øker med antall sigaretter som røykes, antall år du røyker, røykestart i ung alder og mengde tjære og nikotininnhold i sigarettene. De som røyker er også ekstra utsatt når de i tillegg eksponeres for andre risikofaktorer.
 • Måle radon i inneluften i boliger og gjøre tiltak dersom det er høye verdier. Risikoen for å få lungekreft som følge av radon er rundt 20-25 ganger høyere for røykere enn for dem som aldri har røykt.
 • Følge regler ved håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen, for eksempel fra maling, trykkfarger, metallarbeid (nikkel, silisium, krom), maskinarbeid, røyk, stekeos, sveiserøyk, diesel- og trafikkforurensning.
 • Være forsiktig om du kommer bort i asbest. Det er mest aktuelt i yrkessammenheng og noen ganger ved privat oppussing av eldre hus.  
 • Unngå passiv røyking.
 • Holde en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme. Begrens mengden rødt og bearbeidet kjøtt.
 • Begrense alkoholbruket.

Andre faktorer som kan gi økt risiko for kreft:

 • strålebehandling på grunn av annen kreft, men det er sjelden

Lungekreft er sjelden arvelig betinget. Men, noen gener eller genvarianter kan ha betydning for utvikling av lungekreft.

Andre mulige risikofaktorer - Kreftforeningen

Utredning og diagnose

 • klinisk undersøkelse
 • røntgen av lungene (røntgen thorax)
 • CT-undersøkelse
 • PET/CT (positron emisjonstomografi)
 • bronkoskopi
 • mediastinoskopi
 • endobronkial ultralydundersøkelse (EBUS)

Klinisk undersøkelse omfatter sjekk av hjertet, lungekapasitet og grundig leting etter hovne lymfeknuter på hals, i armhulen, ved kragebeinet og i lysken.

Røntgen av lungene er en vanlig undersøkelse, og gjerne den første undersøkelsen som blir utført. Denne undersøkelsen kan ikke med sikkerhet utelukke lungekreft. Mistenkes lungekreft, blir pasienten henvist til pakkeforløp for å ta CT.

CT-undersøkelse gjøres ved mistanke om lungekreft. En CT vil kunne vise svulstens størrelse, og om den eventuelt har spredt seg til den andre lungen og til lymfeknuter i området.

PET/CT er nyttig for vurdering av utbredelse av sykdommen og for vurdering av mistenkelige lymfeknuter, og skal alltid tas ved vurdering av eventuell helbredende behandling.

Bronkoskopi er en mye brukt og viktig undersøkelse ved mistanke om lungekreft. Et kikkertrør inspiserer bronkiene og dens slimhinne. Det kan også tas en prøve i form av en celleprøve eller vevsbit (biopsi) fra svulsten eller det mistenkelige området.

Dette sendes så til cytologisk/histologisk analyse.
Prøver fra svulsten forteller hvilke celletyper svulsten inneholder og gir den direkte diagnosen. Samtidig kan man finne eventuelle genmutasjoner/genfeil (EGFR, ALK, eller andre) som har ført til kreftutviklingen, og behandlingen blir tilpasset deretter.

Mediastinoskopi brukes blant annet for å finne ut hvilket stadium sykdommen er i, altså hvor utbredt sykdommen er. Et kikkertrør føres ned i rommet midt i brystkassen mellom lungene for å inspisere forholdene.

Endobronkial ultralydundersøkelse (EBUS) brukes ofte som et alternativ til mediastinoskopi for å få oversikt over og ta prøver av eventuelle lymfeknuter i mediastinum.

Møte m​ed legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • ​Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen - det er kan være lett å glemme det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan evt misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Psykiske reaksjoner

Mange opplever uvisshet og bekymring i forbindelse med en alvorlig sykdom som kreft. Kreftforeningen har samlet noen råd som kan hjelpe både deg og pårørende.

Råd fra Kreftforeningen

Pakkeforløp for lungekreft

Pakkeforløp for lungekreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta og er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert.

Last ned pasientinformasjon om pakkeforløp for lungekreft (helsedirektoratet.no).

Behandling

Å slutte å røyke før behandlingen starter gir flere fordeler. Det øker blant annet sjansen for god effekt av kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Ikke-småcellet lungekreft er den hyppigste formen for lungekreft. Den deles i undergrupper. Plateepitelkarsinom og adenokarsinom er de vanligste, og i tillegg er det noen små undergrupper.

Sykdommen klassifiseres i stadier. Inndelingen gjøres ut fra størrelsen på svulsten, og om den har spredd seg til lymfeknuter eller andre organer.

Småcellet lungekreft er den mest aggressive lungekrefttypen. Den har små celler som deler seg raskt. Svulsten ligger ofte sentralt i lungen. Svulsten har ofte rukket å vokse slik at operasjon ikke er mulig. Småcellet lungekreft deles inn i «begrenset -» eller «utbredt sykdom» ettersom hvor stor svulsten er og om den har spredt seg til andre organer.

Ikke-småcellet og småcellet lungekreft utgjør samlet cirka 97 prosent av alle høygradig ondartede svulster i lungene.

Kirurgi, cellegift og strålebehandling, målrettet behandling og immunterapi gis enten alene eller i ulike kombinasjoner med hverandre. Det som avgjør behandlingsform er hvilket stadium sykdommen er i, om krefttypen er småcellet eller ikke-småcellet, pasientens alder, allmenntilstand og om du har andre sykdommer.

Ikke-småcellet lungekreft

Kirurgi

Ved operasjon av lungekreft fjernes lungelappen svulsten sitter i. Ved store kreftsvulster kan det bli nødvendig å fjerne hele lungen. Hvis det er dårlig lungefunksjon eller annen alvorlig sykdom, vil man prøve å fjerne bare svulsten i stedet for hele lungelappen. Det kan bare gjøres når svulsten er liten og begrenset til lungen. 

Hvis sykdommen har spredt seg kan det ikke opereres. Da behandles det med enten medikamenter eller strålebehandling, eller en kombinasjon av disse. 

I overkant av 20 prosent av dem med ikke-småcellet lungekreft kan opereres. Etter operasjon gis ofte cellegift. Dersom du lider av en hjertesykdom eller lungesykdom slik at operasjon ikke lar seg utføre, g​is strålebehandling. Strålebehandlingen vil da gis i fraksjoner over 6-7 uker, eller som stereotaktisk strålebehandling i fraksjoner over 1-2 uker.

Strålebehandling

Ved stereotaktisk strålebehandling får man én enkelt eller få behandlinger med høydose røntgenstråling fra mange vinkler inn mot et lite lokalisert område. Strålene fokuseres direkte inn mot svulsten slik at effekten blir sterkere og omkringliggende vev og organer ikke blir skadet. Formålet med strålebehandlingen kan være forskjellig, enten helbredende (kurativ) eller lindrende/livsforlengende. 

Cellegiftbehandling

Cellegiftbehandling er en sentral behandlingsmetode. Cellegift brukes for å drepe kreftceller. Ved ikke-småcellet lungekreft er behandling med cellegift alene aktuelt ved sykdom som har spredt seg. Ved stadium II og III kan supplerende cellegiftbehandling gis etter operasjonen, eller i kombinasjon med strålebehandling.

Immunterapi

Immunterapi kan være aktuelt hvis sykdommen har spredt seg. Immunterapi har de senere årene vært med på å forlenge livet til mange med lungekreft. Ikke alle har effekt av behandlingen. Legen vil gjøre en analyse av svulsten, og kan da si om dette vil være en effektiv behandling eller ikke.

Målrettet behandling

Ved spredning av lungekreft vil målrettet behandling være aktuelt. Hos noen pasienter finner man genforandringer i svulsten som man kan rette behandlingen mot.

Småcellet lungekreft 

Småcellet lungekreft blir som regel behandlet med cellegift, eventuelt i kombinasjon med strålebehandling. Strålebehandlingen avhenger av om svulsten er begrenset innenfor et område. Dersom sykdommen har spredt seg utenfor lungen gis først og fremst cellegift. Det er sjelden at operasjon er aktuelt ved denne type lungekreft, da svulsten ofte har spredt seg utenfor lungene.

Cellegift brukes for å drepe kreftceller. Småcellet lungekreft er mer følsom for cellegift enn ikke-småcellet, og cellegift er ofte førstevalg enten i kombinasjon med strålebehandling (begrenset sykdom) eller alene (utbredt sykdom).

Siden småcellet lungekreft ofte sprer seg til hjernen, vurderes forbyggende strålebehandling mot hjernen. Dette gis til pasienter som har hatt god effekt av cellegift evt. strålebehandling mot svulst i lungen. Stråledosen er noe lavere enn ved allerede oppstått spredning.

Blodforgiftning (sepsis) er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling.

Spredning av lungekreft

Ubehandlet vil begge typer lungekreft nesten uten unntak spre seg til andre organer. Kreftsvulsten vokser inn i lymfe- eller blodkar, og sprer seg videre gjennom blod- eller lymfebaner. De vanligste stedene lungekreften sprer seg til er lymfeknuter, videre i lungene, skjelett, lever, binyrer og hjerne. 

Nasjonale faglige retningslinjer hos Helsedirektoratet

Etter behandling

Lungekreftbehandling gir bivirkninger som:

 • tretthet 
 • reaksjoner i huden 
 • sårhet i svelg og spiserør
 • kvalme og nedsatt matlyst
 • hårtap  
 • hodepine 

Disse bivirkningene er stort sett forbigående og forsvinner gradvis etter avsluttet behandling. Dersom strålebehandlingen er gitt mot lungen kan dette medføre nedsatt elastisitet i lungen slik at lungekapasiteten blir nedsatt.

Dersom spyttkjertler har vært innenfor strålefeltet, kan man få utfordringer med tannhelsen i form av nedsatt spyttsekresjon og tørrhet i munn og slimhinner. Dette er stort sett en varig skade.

Uro og redsel for en usikker fremtid er noe de fleste sliter med etter endt behandling. Mange opplever psykiske reaksjoner, spesielt når en kommer hjem og føler at en ikke lenger har "ekspertisen rundt seg", som på sykehuset.

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig. Det er også en hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

​Senskader

Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter behandling er avsluttet.

At yteevne og energinivå blir redusert kan også gå ut over seksuallivet.

Her kan du lese om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre senskader.

Råd fra Kreftforeningen

Prognose

I 2018 fikk 3351 mennesker lungekreft i Norge. 1677 menn og 1674 kvinner.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det nå 19,4 prosent av mennene og 26,2 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Dersom sykdommen oppdages før den har spredd seg, er det 59 prosent av mennene og 69,2 prosent av kvinnene som lever etter fem år.

Overlevelsen som ble registrert i 2018 er den høyeste noen gang i Norge - for begge kjønn. I løpet av de siste 20 årene har overlevelsen nærmest doblet seg. At immunterapi har blitt en effektiv behandling for lungekreft har bidratt til økt overlevelse, og det forventes at dette blir enda bedre i fremtiden.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret.