Utdanning og jobb

Arbeid gir mulighet til å realisere seg selv, oppleve mestring og delta i et sosialt fellesskap. Mange med sjeldne diagnoser er yrkesaktive og fungerer godt i arbeidslivet. Andre kan ha behov for bistand og tilrettelegging.

Noen ungdommer med sjeldne diagnoser kan trenge veiledning til å finne et yrke, en arbeidsplass eller aktivitet de kan mestre, både i unge år og senere i livet. Den unge må selv være aktivt med i planleggingen, gjerne i samarbeid med skolerådgiver, foresatte, habiliteringstjeneste og NAV Arbeid.

Kompetansesentrene for sjeldne diagnoser har kunnskap og erfaring om diagnosene og kan gi innspill og ideer ut fra hva som har fungert for andre og kan understøtte henvendelser til NAV. Mange steder har NAV egne ungdomsteam med spesialkompetanse innen utdanning og yrkesvalg. Hvilke instanser som skal trekkes inn, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I arbeidslivet kan man ha behov for tilpasninger i form av varig tilrettelagt arbeid, arbeid med bistand, eller at arbeidsgiveren får støtte for å tilrettelegge arbeidsplassen. NAV vurderer behovet for slike ordninger. I noen tilfeller kan det være aktuelt med deltidsarbeid eller en kombinasjon av arbeid og trygd.

Noen av mulighetene gjennom NAV

Rettigheter i arbeidslivet

Arbeidstilsynet – oversikt over aktuelle over og regler

FFOs rettighetssenter – juridisk rådgivning fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

FFO: Rettigheter for unge funksjonshemmede

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Sist oppdatert mandag 30. november 2020