Hva er e-resept?

E-resept betyr elektronisk resept. Når legen skriver ut en resept til deg sendes den til en sentral reseptdatabase. Deretter kan du hente ut varene på apoteket eller hos bandasjister over hele landet.

Det eneste du trenger å ta med deg ved utlevering er gyldig legitimasjon. Dersom du skal hente ut medisiner for andre, må du også ta med deg fullmakt til å hente ut varer, fra den som eier reseptene. Du må også ta med deg kopi av legitimasjonen til vedkommende.

E-resept er innført i hele Norge. Du får e-resept i stedet for papirresept uansett hvor du bor i landet.

Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere e-resepten din. De fortsetter samtidig å ekspedere papirresepter som er gyldige.

Se og fornye resepter

Hvis din fastlege tilbyr det, kan du be om få fornyet reseptene dine direkte fra legemidler når du er innlogget på Helsenorge. Der får du oversikt over hvilke resepter du har og om det er mer igjen på din resept.​

Hvis fastlegen din ikke tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, vil du få beskjed om dette når du logger inn. Selv om fastlegen ikke tilbyr digitale tjenester, vil du finne informasjon om hvem fastlegen din er og kontaktopplysninger til legekontoret.

Få oversikt over reseptene dine

Se dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Slik fungerer e-resept

E-resept fungerer på samme måte som papirresept, og legen bestemmer hvor mange utleveringer resepten skal gjelde for.

Du kan også bestille dine resepter via nettapotek.

Du kan få oversikt over dine resepter ved å logge inn i Helsenorge.

Slik fungerer e-resept

Dette skjer når du får en e-resept:

  1. Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database kalt reseptformidleren.
  2. Når du blir ekspedert på apoteket eller hos bandasjisten, kan du si at du har e-resept.
  3. Du blir bedt om å vise legitimasjon. Hvis du henter ut medisiner for andre kan du også bli bedt om å vise fullmakt for dette, samt kopi av pasientens legitimasjon dersom ikke apoteket har lagret denne informasjonen fra før.
  4. De søker fram resepten i databasen, ekspederer og utleverer varen.

Legen skal som hovedregel bruke e-resept, men du kan unntaksvis få papirresept, for eksempel hvis du planlegger å hente varen på et apotek eller bandasjist i utlandet.

E-resept for deg som har adressesperre

Du kan bruke e-resept selv om du har adressesperre, også kjent som kode 6 eller 7. Det finnes regler og retningslinjer for dette, og du kan få mer informasjon ved å henvende deg til ansvarlig enhet i Kripos.

Hvem kan se reseptene dine?

Fra første januar 2019 er regelverket endret slik at helsepersonell som behandler deg ikke lenger trenger å be om samtykke for å se reseptene dine. I stedet kan du nå velge å blokkere helsepersonells innsyn i dine resepter.

Blokkering av helsepersonells tilgang til å se dine resepter kan du lese mer om i Personvern og sikkerhet for e-resepter.

Legen

Legen kan se alle resepter som er skrevet til deg. En låst resept som er låst med et referansenummer, vil bare være synlig for de som får oppgitt reseptens referansenummer.

Legen må vurdere om du får riktig legemiddelbehandling. Da er det viktig at legen får full oversikt over reseptene dine. Dette er viktig for at legen skal kunne identifisere legemidler som har effekter som påvirker hverandre, det vil si såkalte interaksjoner.

Når du har fått utlevert vare på apoteket eller hos bandasjisten, sendes det en melding om dette til fastlegen din. Det gir enda bedre oversikt for legen.

For hver utlevering kan du reservere deg mot at fastlegen får melding, selv om du før har gitt samtykke. Dette gjøres på apoteket eller hos bandasjisten før de ekspederer varen. Du må gjøre dette også ved låst resept hvis du ikke vil at fastlege skal få informasjon om utleveringen.

Tannleger, jordmødre og helsesykepleiere

Tannleger, jordmødre og helsesykepleiere kan se resepter som de selv eller andre har skrevet til deg.

Apotek og bandasjist

Ansatte på apoteket kan se alle reseptene dine, men bare for å betjene deg i apoteket eller sende medisinene dine til deg. Den ansatte vil først få opp en liste over de gyldige e-reseptene dine og kan deretter laste ned den aktuelle resepten.

Dersom du ikke ønsker at ansatte på apoteket skal kunne søke opp reseptene dine, kan du be legen om å låse resepten med et referansenummer. For at apoteket skal kunne ekspedere deg, oppgir du referansenummeret når du skal hente ut varene.

Bandasjister kan ikke se resepter på legemidler.

Logg over bruk

Det er kun tillatt å gjøre oppslag i reseptene dine når helsepersonell har et legitimt behov for det i tjenesten.

Slike innsyn loggføres i logg over bruk, hvor du kan se hvem som har gjort oppslag i dine resepter. Det er kun innsyn gjort av apotek, bandasjist og helsepersonell som vises.

Logg over bruk finner du i helseregistertjenesten på Helsenorge. Gå til reseptformidleren i listen over helseregistre. Du vil også finne en lenke til reseptformidleren øverst i legemiddeltjenesten, når du er logget inn.

Logg over bruk er kun tilgjengelig for deg selv. Tjenesten er ikke tilgjengelig på vegne av andre, selv ikke med foreldreansvar eller fullmakt.

Hvis du mistenker at noen har hatt urettmessig innsyn i dine resepter, kan du ta kontakt med legekontoret eller apoteket som har gjort oppslaget.

Låst resept

En låst resept brukes dersom du vil at resepten kun skal være synlig for de du velger å gi referansenummeret til. Du må be legen om å låse resepten med et referansenummer før han eller hun sender resepten til reseptformidleren. Deretter får du oppgitt et referansenummer som du oppgir på apoteket eller hos bandasjisten når du skal hente varene.

Koster det noe å få en resept?

Når du får e-resept i sammenheng med konsultasjon hos legen betaler du vanlig takst. Fornyer du resepten uten legetime, er fornyelsen av resepten gratis og du kan gå direkte til apotek eller bandasjist.

Hvis du ønsker å bruke legemiddeltjenesten på Helsenorge for å få oversikt over reseptene dine, må du logge deg inn på Helsenorge med en elektronisk ID. Elektronisk ID kan det koste noe å skaffe seg. Elektronisk ID leveres av BankID, Buypass og Commfides. Du velger selv én av disse.

Det er leverandørene av elektronisk ID som bestemmer prisene på de ulike løsningene.

Å bruke tjenestene på Helsenorge er gratis.

Oversikt over dine resepter og legemidler finner du under "Legemidler" når du er logget inn på Helsenorge.

Utlevering

Alle apotek og de fleste bandasjister i Norge kan ekspedere e-resepten din.

Apoteket eller bandasjisten du bruker, får beskjed fra legen om å håndtere e-resepten. Når du trenger mer, kan du hente det du har igjen på resepten på apoteket eller bandasjisten. Du kan også benytte nettapotek for å få tilsendt varer hjem til deg. Når du trenger en ny resept må du kontakte legen din.

Du må vise legitimasjon ved utlevering

Utleverer skal påse at korrekt legemiddel eller vare utleveres til korrekt person. Det er derfor en del av rutinene til apotek å be om legitimasjon hvis du ikke er kjent for apotekpersonellet. Dette gjelder både ved utlevering av legemidler eller varer, og ved utlevering av informasjon om resepter fra apotek.

Andre kan hente varen for deg

Apotekets rutiner tilsier at personen som henter for deg må vise egen legitimasjon dersom vedkommende ikke er kjent for apotekpersonellet. I tillegg kreves det fullmakt for å hente ut varer, og kopi av din legitimasjon.

Merk at fullmakt til innsyn ikke er det samme som fullmakt for å hente ut varer på andres vegne. For å hente ut andres legemidler eller varer på apotek, må du bruke en fullmakt spesifikt for dette. Hos Apotekforeningen finner du skjema du kan bruke.

Kravet om fullmakt gjelder ikke:

  • dersom du henter for egne barn under 16 år.
  • dersom det er pleie- og omsorgstjenesten (PLO) som henter og det fremvises ansatt-ID.

Apotekansatt helsepersonell kan avvike fra kravet om legitimasjon og fullmakt ved utlevering av legemiddel dersom det anses som nødvendig, for eksempel av hensyn til pasientsikkerheten.

Sikkerhet og personvern

E-resepten blir lagret i en sentral database som kalles Reseptformidleren.

E-resept oppfyller strenge nasjonale krav til sikkerhet og personvern. Systemet loggfører hvilket apotek, bandasjist eller helsepersonell som søker fram resepten. Du kan bli bedt om å vise legitimasjon, både ved utlevering av varer og når du ønsker utskrift. Ved utlevering av sterke smertestillende eller beroligende legemidler som kan misbrukes, skal du vise legitimasjon.

Resepten blir slettet fra Reseptformidleren én måned etter at den er ferdig ekspedert. Når resepten er utgått på dato, blir den slettet med det samme.

Du kan blokkere helsepersonells tilgang til å se dine resepter. Dette kan du lese mer om i artikkelen Personvern og sikkerhet for e-resepter.

Oversikt over egne resepter

Du kan få oversikt over gyldige e-resepter og hvilke legemidler du bruker på Helsenorge. Legen kan også gi deg en utskrift over alle legemidler og varer du bruker, så sant legen også har informasjon fra andre leger som har skrevet resept til deg. I tillegg kan du få utskrift over de gyldige e-reseptene dine på apoteket eller hos bandasjisten.

I logg over bruk ser du en oversikt over de som har behandlet dine e-resepter det siste året.

Du må ha elektronisk ID for å bruke tjenestene på Helsenorge

Tjenestene på Helsenorge inneholder opplysninger om reseptene dine og viser dermed hvilke legemidler du bruker. Loven stiller strenge krav til tjenester som håndterer slike sensitive data. Ett av kravene er at pålogging skal skje med elektronisk ID på aller høyeste sikkerhetsnivå, det vil si nivå 4. Dette gir ekstra trygghet for at kun du skal ha tilgang til disse opplysningene. Andre tjenester på Helsenorge og andre steder krever også elektronisk ID på nivå 4.

Det kan hende du allerede har en elektronisk ID på nivå 4, for eksempel hvis du fra før bruker BankID eller BankID på mobil til å logge inn på nettbanken din.

Reseptopplysninger i kjernejournal

Alle reseptopplysninger i reseptformidleren utleveres til kjernejournal. Det er altså reseptene dine som danner grunnlag for visning av legemiddelinformasjon i din kjernejournal.

Klikk her for lese mer om kjernejournal.

Hvis du ikke har norsk personnummer eller identitetsnummer?

Du kan få e-resept selv om du ikke har norsk personnummer eller D-nummer. E-resepten vil da være utstedt med et referansenummer som du må oppgi på apotek eller bandasjist ved utlevering.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert fredag 15. mars 2019