Søk hjelp ved vold og overgrep

Alle former for vold og overgrep er ulovlige, og kan gi fysiske eller psykiske skader, både på kort og lang sikt. Blir du utsatt for vold eller overgrep, eller vet om noen som blir det, er det viktig at du oppsøker hjelp.

Kvinne som gråter med hendene foran ansiktet

Bryt tausheten

Mange som er utsatt for vold eller overgrep kvier seg for å snakke om det. Det resulterer ofte i handlingslammelse og en høy terskel for å be om hjelp.

Å snakke om det kan bidra til at det blir lettere å søke hjelp. Snakk med en person du har tillit til, en i familien din, en nabo eller noen på skolen. De kan hjelpe deg med å finne ut hva du skal gjøre og hvem du skal kontakte for å få hjelp.

Våg å spørre

Det er også viktig at vi, som naboer, kollegaer og venner, tør å se og tør å spørre. Det at du tør å spørre, kan føre til at den som er utsatt for vold også tør svare.

Meld fra om vold eller overgrep

Får du vite om at noen blir eller kan bli utsatt for vold eller overgrep, har du mulighet til å hjelpe. I noen tilfeller kan du kan også ha en lovpålagt plikt til å forhindre at det skjer.

Du kan avverge vold- og seksuallovbrudd ved å melde fra til politiet eller barnevernet, eller ved å hjelpe den som er utsatt i sikkerhet, for eksempel på et krisesenter, sykehus eller et annet trygt sted.

Les mer om hvordan du kan avverge og melde fra om vold og overgrep på plikt.no.

Hva er vold og overgrep?

Det er mange former for vold og overgrep. Alle er ulovlige.

Vold kan være fysiske handlinger som å slå eller sparke, eller psykiske handlinger, som trusler, degradering, kontrollering og ydmykelser. Vold kan også være seksuelle overgrep, som voldtekt, incest eller uønsket beføling m.m.

Andre former for vold kan være handlinger som skremmer eller sårer, som materiell vold; ødelegging av gjenstander av verdi eller andre ødeleggelser som er skremmende å bevitne, og økonomisk vold; materiell utnyttelse av andre eller hindre andre i å kunne råde over egen økonomi.

Vold og overgrep kan skje i nære relasjoner, som vold i parforhold, vold mot barn eller mellom søsken, eller i andre relasjoner som på arbeidsplassen, mellom venner og bekjente, eller i det offentlige rom.

Her får du hjelp hvis det er akutt

Ring politiet på 02800

Blir du skadet eller truet? Er du redd for å bli utsatt for vold, eller frykter du for livet ditt? Mistenker du at noen blir utsatt for vold og trusler? Da må du kontakte politiet.

Du vil bli satt over til ditt lokale politidistrikt, som vil iverksette tiltak og gi deg råd om hva du skal gjøre.

Les mer om hva politiet kan hjelpe deg med, og om politiets arbeid med vold i nære relasjoner (politiet.no).

Ved akutt fare, ring politiet på 112

Er du eller andre i akutt fare? Da må du ringe politiets nødnummer 112.

Ring alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen. Du kan også ta kontakt på chat, sms eller e-post.

Barn kan ringe hvis de har det vondt, og voksne kan ringe hvis en trenger råd eller vet om barn som har det vondt.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Kontakt barnevernvakten der du bor

Ta kontakt med barnevernet der du bor dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • vold eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgifte

Finn kontaktinformasjon til barnevernvakten der du bor (barnevernvakten.no)

Ta kontakt med ditt lokale krisesenter

Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, ta kontakt med ditt nærmeste krisesenter. Krisesentrene kan bistå deg med beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning.

Du finner en oversikt over alle landets krisesentre her (dinutvei.no).

Oppsøk overgrepsmottaket

Har du blitt utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep? På overgrepsmottakene får du både medisinsk hjelp og rådgivning. Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre, og du får hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke.

Du finner en oversikt over alle landets overgrepsmottak her (dinutvei.no).

Ring lokal legevakt 116 117

Har du blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep, kan du også kontakte lokal legevakt for å få hjelp. Legevakten kan gi deg råd og sette deg i kontakt med nærmeste overgrepsmottak.

Andre steder du kan få hjelp og støtte

Ta kontakt med fastlegen din

Du kan snakke med fastlegen din om vold og overgrep. Fastlegen har taushetsplikt, og har ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

Fastlegen har ofte god oversikt over din helse- og livssituasjon, kan være en god samtalepartner og har erfaring med å møte mennesker som har det vanskelig.

Fastlegen tilbyr tolk når det er behov for det.

Fastlegen kan henvise deg til annen behandling hvis det er behov for det, eller fortelle deg om andre steder du kan få hjelp, som krisesenter eller familievernkontor.

Ta kontakt med fastlegen din

Familieverntjenesten

Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for familier som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Foreldrene kan selv bestille time, og henvisning fra lege er ikke nødvendig. Det finnes familievernkontorer i alle fylker, og tilbudet er gratis.

Finn ditt familievernkontor (bufdir.no)

Andre hjelpetilbud og frivillige organisasjoner

Det finnes mange ulike hjelpetilbud for deg som blir utsatt for vold og overgrep. Voldsutøvere kan også få god hjelp.