Om Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er en avdeling ved Folkehelseinstituttet. Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)

Administrativ e-post: giftinformasjonen@fhi.no (OBS! Ikke for akutte henvendelser eller faglige spørsmål, da dette kun besvares per telefon).

Postadresse:
Giftinformasjonen
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Giftinformasjonen har ikke mulighet til å besvare henvendelser om forgiftninger som kommer via e-post eller brev. 

Ved akutte forgiftninger ring vår døgnåpne vakttelefon 22 59 13 00. Ved ikke-akutte henvendelser, kontakt oss på dagtid (09:00-15:00).

Giftinformasjonen tar opp samtalene

​Når Giftinformasjonen gir deg direkte råd i forbindelse med mulige forgiftninger, regnes dette som helsehjelp på samme måte som når du går på legevakta eller til fastlegen. Giftinformasjonen har derfor plikt til å føre journal for slike henvendelser.

Mer om hvorfor vi tar opp samtalene finner du på folkehelseinstituttets egne nettsider.

Andre giftinformasjoner i verden

I denne lenken finner du kontaktinformasjon til ulike giftinformasjoner i verden​. Merk at ikke alle er tilgjengelige for allmennheten.​​

Vårt hovedmål og hvordan vi jobber

Giftinformasjonen besvarer ikke bare akutte henvendelser, vi er også behjelpelige med å gi god og kvalitetssikret informasjon, fakta og råd om forgiftninger generelt. Generelle spørsmål om forgiftninger og forgiftningsfare besvarer vi fortrinnsvis mellom 09:00 og 15:00 på hverdager.

Avdelingens hovedmål

1. Trygg og hensiktsmessig behandling av alle forgiftninger (Rådgivning)

2. Redusert antall forgiftninger (Forebygging)

3. Ny kunnskap om forgiftninger (Forskning og utredning)

4. Bedre beredskap ved kjemiske kriser (Beredskapsarbeid)

​Vår primærfunksjon skal være rettet mot punkt 1 ved å gi døgnkontinuerlig informasjon, råd og veiledning til allmennheten og helsevesen angående akutte forgiftninger og forgiftningsrisiko. 

Dessuten innebærer hovedmålene at det legges vekt på forebyggende arbeid samt på forskning og utredning for å øke kunnskapen om forgiftninger.

Slik kan institusjonen bidra til at personer kan få hurtig og riktig behandling og dermed redde liv og forhindre skade. 

Virksomheten skal også bidra til å skape større trygghet for personer involvert i forgiftningsuhell eller ved forgiftningsfare. Dessuten vil rådene i mange tilfeller kunne avverge unødig transport, sykehusinnleggelse og behandling.

Hvordan jobber vi? 

Ved henvendelser vurderes giftighet av kjemikalier og teknisk/kjemiske produkter, legemidler, planter, bær og andre agens. Hver henvendelse vurderes for seg avhengig av situasjonen, og svaret vil være tilpasset og tilrettelagt for innringer. 

Dette krever kompetente medarbeidere og oppdatert dokumentasjon som på forhånd er samlet inn og bearbeidet for formidling. Giftinformasjonen mottar i en viss utstrekning også skriftlige henvendelser av ikke-akutt art.

Informasjon til allmennhet og helsevesen

Som et ledd i sin informasjonstjeneste overfor helsevesenet gir Giftinformasjonen bl.a. ut antidotliste, behandlingsdokumenter, nyhetsbrev og deltar i foredragsvirksomhet. Til allmennheten utgis diverse informasjonsmateriell. Informasjon om virksomheten og forgiftninger formidles også gjennom mediene.

Medarbeidere

Medarbeiderne som betjener vakttelefonen er alle universitetsutdannede (farmasøyter/veterinærer/toksikologer/leger). Bakvakter (bl.a. medisinske spesialister) er dessuten tilgjengelige ved behov. 

Toksikologifaglige medarbeidere må ha 3 1/2 måneders opplæring i institusjonen før de besvarer henvendelser på egen hånd. I de tilfeller det er nødvendig, kontaktes bakvaktslegen for konsultasjon eller bakvaktslegen overtar besvarelsen.

Toksikologifaglige medarbeidere utarbeider også informasjon og behandlingsdokumenter for spesielle forgiftninger. Informasjonen er beregnet for helsepersonell og er å finne på Helsebiblioteket.no under "Forgiftninger". Dokumentene kan også sendes som e-mail ved behov.

For produsenter og importører

Deklarering av kjemikalier til giftinformasjonssentralen i Norge

Deklarering i henhold til CLP artikkel 45 og vedlegg VIII, gjøres via ECHA: https://poisoncentres.echa.europa.eu/home

I tillegg kan det være krav om deklarering til Produktregisteret i henhold til Deklareringsforskriften. For mer informasjon, se Miljødirektoratet sine sider og veiledning: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/deklarering-av-kjemikalier/

Både Giftinformasjonen og Miljødirektoratet ønsket å få til en felles deklarering i Norge som dekket begge funksjonene. På grunn av de strenge begrensingene i CLP artikkel 45 når det gjelder bruken av informasjonen var dette dessverre ikke mulig.

Deklarering etter CLP artikkel 45 er ment primært til bruk for giftinformasjonssentralene, mens Produktregisteret skal gi norske myndigheter oversikt over fareklassifiserte kjemikalier i Norge. Giftinformasjonen har tilgang til begge disse registrene.

Utpekt organ (“appointed body”)

Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet er utpekt organ (“appointed body”) i henhold til CLP artikkel 45. Det samme gjelder Miljødirektoratet. Giftinformasjonen vil bruke informasjonen i henhold til CLP artikkel 45, mens Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet.

Nødnummer i sikkerhetsdatablad

Nødnummer skal oppgis i sikkerhetsdatabladets punkt 1.4. Her skal Giftinformasjonens telefonnummer (+47) 22 59 13 00 føres inn.

Kontakt oss

Spørsmål om deklarering til Produktregisteret, kan sendes til Miljødirektoratet, Produktregisteret: produktregisteret@miljodir.no
 
Spørsmål til Giftinformasjonen om CLP artikkel 45 og vedlegg VIII, kan sendes til mette.ekeland@fhi.no

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Om Giftinformasjonen. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert fredag 15. september 2023 [hentet mandag 11. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/om/

Sist oppdatert fredag 15. september 2023