Healsoeviehkie Nöörjesne

Daesnie aelhkie bïevnesh gaavnh guktie healsoesuerkie Nöörjesne jåhta jïh gïem maahtah gaskesadtedh gåessie. Dah byögkeles healsoeåejvieladtjh Nöörjesne leah daejtie bïevnesidie tjaaleme jïh kvaliteetem gorredamme.

Datne daarpesjh healsoeviehkiem?

Edtjh datne skïemtjegåatan jallh spesialisten gåajkoe?

Maaksoe healsoeviehkien åvteste

Barkoe jïh skïemtjelasse

Nöörjesne ovmessie dåarjoeöörnegh utnebe mah edtjieh baalhkam tjirkedh jis ih maehtieh barkedh skïemtjelassen jallh skaaren gaavhtan.

Datne maahtah aaj dåarjoem åadtjodh jis hoksem daarpesjh, dov lea medisijnen lissiemaaksoeh jallh jis datne viehkievierhtieh jïh sjïehtedimmiem daarpesjh.

Mah reaktam datne åtnah, lea jearohke dehtie tsiehkeste gusnie leah. Datne vielie bïevnesh gaavnh mah beetnehdåarjoe maehtieh sjyöhtehke årrodh dov tsiehkine NAV:n nedtesæjrosne Helse og sykdom (nav.no).

Nåajsan, prevensjovne jïh aborte

Maanah jïh noerh

Psykiske healsoe

Datne åelieh?

Gosse akte fuelhkesne itjmieslaakan jallh guhkiem skiemtjie, dle gaajhke dutnjan goh åelie, mij viehkie dïhte åådtje. Mohte vihkeles aaj guktie datnine goh åelie. Vihkeles raerieh jïh dåarjoem ohtsedidh åvteli dåeriesmoerh fer stoerre sjidtieh.

Naemhtie healsoedïenesje Nöörjesne jåhta

Loggh sïjse Helsenorgese

Jïjnje gååvnese maam maahtah darjodh jïjtse healsoen bïjre gaskeviermesne. Tjaangh Helsenorge juktie vuartasjidh mah nuepieh dov leah.

Sisvegem deelleme Helsedirektoratet, Helfo, Pasientreiser HF, Norsk helsenett

Minngemes orresti dæjsta, golken 3. b. 2023