ترجمان در خدمات صحی

شما باید بتوانید معلومات مربوط به صحت، بیماری و تداوی خود را به زبانی که می فهمید دریافت کنید. اگر در درک و صحبت کردن به زبان نارویژی مشکل دارید، حق دارید به زبانی که ترجیح می دهید ترجمان داشته باشید.

چه کسی حق دارد ترجمان داشته باشد؟

اگر آنچه را که گفته می شود نمی فهمید و نمی توانید آنچه را که نیاز دارید توضیح دهید، حق دارید به زبانی که ترجیح می دهید ترجمان داشته باشید. حتی اگر روزانه به زبان نارویژی صحبت کنید، ممکن است حق داشتن ترجمان داشته باشید.

چه کسی فرمایش ترجمان را می دهد؟

خدمت صحی مسئول سفارش یک ترجمان واجد شرایط است.

ممکن است دشوار باشد بدانید که آیا به ترجمان ضرورت است یا خیر. تیم کاری صحی ارزیابی می کنند که آیا ترجمان ضروری است یا خیر. همچنین می‌توانید بگویید که آیا فکر می ‌کنید به ترجمان نیاز دارید، مثلاً زمانی که یک قرار ملاقات تنظیم می کنید. همچنان می توانید با خدمات صحی تماس بگیرید و از آنها بخواهید ترجمان را به زبان شما آماده سازد.

ترجمان روی صفحه یا تلفون بعضی اوقات می تواند جایگزین خوبی برای حضور ترجمان در اتاق باشد.

قانون ترجمانان بیان می کند که نهادهای عمومی موظف هستند از مترجمان واجد شرایط استفاده کنند.

چه کسی می تواند ترجمانی کند؟

ترجمان باید فردی باشد که به عنوان ترجمان آموزش دیده باشد.

اطفال نباید به عنوان ترجمان استفاده شوند. سایر بستگان یا افرادی که آموزش ترجمانی ندارند نیز نباید به جای ترجمان واجد شرایط استفاده شوند.

هنگام استفاده از ترجمان باید به چه نکاتی توجه کنید؟

مهم است که به خدمت صحی بگویید دقیقاً کدام زبان را ترجیح می دهید.

هنگامی که به یک ترجمان دستور داده شده است که در گفتگو کمک کند، مهم است که در زمان توافق شده حاضر شوید. اگر نمی توانید در زمان توافق شده شرکت کنید، باید حداقل 24 ساعت قبل از آن ملاقات را لغو کنید. اگر نه، باز هم باید مصارف مشاوره را پرداخت کنید. هنگام سفارش ترجمان، یادآوری این نکته بسیار مهم است.

ترجمان کیست و وظایف ترجمان چیست؟

ترجمان مسئول است محرمانه برخورد کند و نباید آنچه را که در مکالمه ترجمانی منتشر می شود به دیگران بگوید.

ترجمان فقط باید آنچه گفته شده را ترجمه کند، نه اینکه توصیه کنند یا نظرات خود را بیان کنند. ترجمان باید بی طرف باشد و با کسی طرف نگیرد.

به عنوان یک مریض، شما با تیم کاری مراقبت های صحی ارتباط برقرار می کنید. بنابراین، تمام سوالات باید به تیم کاری صحی، نه ترجمان پاسخ داده شود.

چه کسی مصارف ترجمان را پرداخت می کند؟

به عنوان یک مریض در خدمات صحی، ترجمان برای شما رایگان است. استثنا این است که شما به داکتر دندان مراجعه کنید و باید مصارف تداوی دندان را خودتان را پرداخت کنید. سپس باید مصارف ترجمان را نیز پرداخت کنید.

می توانید شکایت کنید

اگر فکر می کنید به ترجمان نیاز دارید، اما ترجمان دریافت نکرده اید، می توانید به مرکزی که در آن مریض هستید شکایت کنید. همچنان می توانید به مدیر ایالتی در ناحیه/حوضه تان، مسئول شکایات مریضان و کاربران یا مسئول شکایات برابری و تبعیض شکایت کنید.

اگر از ترجمان راضی نیستید، می توانید از مرکزی که در آن مریض هستید شکایت کنید.

Tolkeloven. 2021. Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. av 2021-06-11 nr 79.

محتوی فراهم شده توسط Helsedirektoratet

آخرین اپدیت 1401 عقرب 6, جمعه