การใช้ล่ามที่สถานพยาบาล

คุณต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ โรค และการรักษาในภาษาที่คุณเข้าใจ หากคุณเข้าใจและพูดภาษานอร์เวย์ไม่ดีพอ คุณมีสิทธิ์ใช้ล่ามแปลเป็นภาษาที่คุณต้องการ

ใครมีสิทธิ์ใช้ล่าม

หากคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดและไม่สามารถอธิบายความต้องการของคุณได้ คุณมีสิทธิ์ใช้ล่ามในภาษาที่คุณต้องการพูด คุณมีสิทธิ์ใช้ล่ามได้แม้ว่าคุณพูดภาษานอร์เวย์ในชีวิตประจำวันก็ตาม

ใครเป็นคนจองล่าม

สถานพยาบาลมีหน้าที่จองล่ามที่ผ่านการรับรองให้

อาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าจำเป็นต้องใช้ล่ามหรือไม่ บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ประเมินความว่าจำเป็นในการใช้ล่าม คุณสามารถแจ้งความต้องการหากคุณคิดว่าตนเองจำเป็นต้องใช้ล่ามได้ด้วย เช่น เมื่อคุณทำนัดหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถโทรหาและขอให้สถานพยานบาลจองล่ามในภาษาของคุณได้

ในบางครั้งการที่มีล่ามเข้าร่วมการสนทนาทางโทรศัพท์/วิดีโอ แทนที่การมีล่ามอยู่ในห้องด้วย อาจเป็นทางเลือกที่ดี

กฎหมายว่าด้วยการใช้ล่ามกำหนดว่าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ใช้ล่ามที่ผ่านการรับรอง

ใครทำหน้าที่เป็นล่ามได้

ล่ามจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมล่าม

ห้ามใช้เด็กเป็นล่าม ไม่ควรใช้ญาติหรือผู้อื่นที่ไม่ผ่านการอบรมล่ามแทนล่ามที่ผ่านการรับรอง

คุณต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในกรณีที่จะใช้ล่าม

คุณต้องแจ้งให้สถานพยานบาลทราบว่าคุณต้องการใช้ภาษาใด

เมื่อได้จองล่ามให้เข้าร่วมการสนทนาแล้ว การที่คุณมาตามนัดเป็นเรื่องสำคัญ ในกรณีที่คุณไม่สามารถมาตามนัดได้ คุณควรแจ้งยกเลิกการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นคุณต้องเสียค่าเข้าพบรับคำปรึกษา เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจำนัดหมายไว้เมื่อมีการจองใช้ล่าม

ล่ามคืออะไร และล่ามมีหน้าที่อะไรบ้าง

ล่ามมีหน้าที่รักษาความลับและไม่สามารถบอกใครได้ว่าพูดอะไรกันในระหว่างการสนทนา

ล่ามต้องแปลเฉพาะสิ่งที่พูดกัน ไม่ใช่ให้คำแนะนำหรือเพิ่มความคิดเห็นของตนเอง

ล่ามต้องเป็นกลางและไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ในฐานะผู้ป่วยคุณมาพบกับบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นจึงต้องถามคำถามทั้งหมดกับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่ล่าม

ใครจ่ายค่าล่าม

ในฐานะเป็นผู้ป่วยที่สถานพยานบาลคุณไม่ต้องเสียค่าล่าม ยกเว้นในกรณีที่คุณไปหาทันตแพทย์และต้องจ่ายค่ารักษาฟันเอง ในกรณีนั้นคุณต้องเสียค่าล่ามเองด้วย

คุณมีสิทธิ์ยื่นข้อร้องเรียน

ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้ล่ามถึงแม้ว่าตนเองจำเป็นต้องใช้ล่าม คุณสามารถร้องเรียนกับสถานพยานบาลที่ให้บริการได้ นอกจากนี้ยังสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อประธานสภามณฑล (statsforvalteren) ในเทศมณฑลที่คุณอยู่อาศัย ผู้ตรวจการผู้เข้ารับการรักษาและใช้บริการในมณฑลที่คุณอาศัยอยู่ (Pasient- og brukerombudet) หรือ ผู้ตรวจการความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ (Likestillings- og diskrimineringsombudet)

หากคุณไม่พอใจกับล่าม คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อสถานพยานบาลที่คุณเข้าเป็นผู้รับการรักษาพยาบาล

Tolkeloven. 2021. Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. av 2021-06-11 nr 79.

Content provided by Helsedirektoratet

Last updated วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565